برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

یگانه زارع

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تصمیم گیری کردن ١٣٩٨/٠٦/٠٩
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 speech
• He lost his speech after having a massive stroke.
• او بعد از سکته سخنرانی خود را از دست داد
١٣٩٨/٠٤/١٨
|