برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

هادی اردشیری

   هادی اردشیری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 نگارش ١٣٩٨/١٠/٠٣
|

2 گارد ایستادن حالت دفاع ١٣٩٨/١٠/٠٣
|

3 باریدن باران ١٣٩٨/١٠/٠٣
|

4 درباره ١٣٩٨/١٠/٠٣
|