برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سهیلا سهرابی

سهیلا سهرابی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 خوب پیش رفتن کاری ١٣٩٩/٠٣/٠٥
|

2 استیک استخوان دار ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

3 سرزده ١٣٩٩/٠٢/٠١
|

4 گردن کلفت ١٣٩٩/٠١/٢٩
|

5 معامله را جوش دادن ١٣٩٩/٠١/٢٦
|

6 باقی مانده ١٣٩٩/٠١/٢٦
|

7 حالا که صحبتش شد...
حالا که حرفش شد...
١٣٩٩/٠١/٢٦
|

8 کله ی کسی را کندن
به کسی پریدن
١٣٩٩/٠١/٢٤
|

9 غافلگیر شدن توی بدترین شرایط ١٣٩٩/٠١/٢٣
|

10 والاترین ١٣٩٩/٠١/١٧
|

11 اگه درمورد مکان به کار بره، منظور محلیه که هیچ تزئیناتی نداره. کاربردپذیر بودن و سودمندی هم از همین جهته (که چیز اضافه ای برای سرگرمی یا زیبایی بهش و ... ١٣٩٩/٠١/١٧
|

12 خیلی زیاد ١٣٩٩/٠١/١٣
|

13 بازنده ی بدی بودن
بدقمار
کسی که جنبه ی باخت نداره
١٣٩٩/٠١/١٢
|

14 خراب شدن اوضاع ١٣٩٩/٠١/١٢
|

15 سر حرف خود ماندن
بر حرف خود پافشاری کردن
١٣٩٩/٠١/١٢
|

16 به معنی با احتیاط کاری رو انجام دادن هم استفاده میشه. ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

17 ورود چشمگیر به یک مکان، طوری که جلب توجه کند. ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

18 سر در آوردن ١٣٩٩/٠١/٠٦
|

19 بی چون و چرا ١٣٩٩/٠١/٠٥
|

20 به تن کردن لباس
لباس پوشاندن به کسی: get sb dressed
١٣٩٩/٠١/٠٤
|

21 از دل کسی درآوردن ١٣٩٩/٠١/٠٤
|

22 بی انتها ١٣٩٩/٠١/٠٤
|

23 جفت و جور شدن ١٣٩٩/٠١/٠٤
|

24 too much information
اطلاعات زیادی دادن
مثلا وقتی کسی درمورد چیزهایی حرف میزنه که چندش آور و حال بهم زن هستن.
١٣٩٩/٠١/٠١
|

25 لنگه به لنگه ١٣٩٨/١٢/١٥
|

26 شلوغش کردن ١٣٩٨/٠٤/١٠
|