برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

زهرا فیروزیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 قیاس ١٣٩٨/١٢/١٢
|

2 Agitated ١٣٩٨/١٢/١٢
|

3 Aggression ١٣٩٨/١٢/١٢
|

4 عامل بودن ١٣٩٨/١٢/١٢
|

5 Acquire ١٣٩٨/١٢/١٢
|

6 مشکل دار ١٣٩٨/١٢/٠٤
|

7 مرحله نهفته در پزشکی.بیانگر فاصله زمانی بین ورود میکروب تا بروز علائم
در روانشناسی به معنای دوره نهفتگی
١٣٩٨/١٢/٠١
|

8 سرازیر شدن ١٣٩٨/١١/٢٤
|

9 پیش بینی ١٣٩٨/١١/٢٤
|

10 Throughout ١٣٩٨/١١/٢٣
|

11 Care giver ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

12 Asceticism ١٣٩٨/١٠/٠٣
|

13 Suppression ١٣٩٨/١٠/٠٣
|

14 Cephalocaudal ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

15 Cheek به معنای گونه :عضوی در صورت و چهره ١٣٩٨/٠٩/١٢
|