برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

زهرا خانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 واکنشهای موضعی ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

2 بیهوشی ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

3 شاخص ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

4 هدر دادن ١٣٩٨/٠٧/٢٦
|

5 افشاگری ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

6 مضاعف ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

7 انسداد عروق ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

8 نمایندگان ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

9 تا حد کفایت ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

10 نوزادان ١٣٩٨/٠٧/١٧
|