برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

الی^-^

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مراجعه كننده ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

2 Research team
تیم تحقیقاتی
١٣٩٩/٠٣/١٦
|

3 نویسنده ی تبلیغاتی ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

4 Manufacturing
ساخت و ساز
١٣٩٩/٠٣/١٥
|

5 Your paper shoud be atleast 450 characters
مقاله ی شما باید دست کم 450 کلمه ای باشد
١٣٩٩/٠٣/١٥
|

6 تفسیر ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

7 صورت مساله ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

8 مبارک ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

9 کلاکت، تخته نشان ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

10 آروم ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

11 خبر دار کردن ١٣٩٩/٠٣/٠١
|

12 کیک چای ١٣٩٩/٠٣/٠١
|

13 بشقاب
پیش دستی
١٣٩٩/٠٣/٠١
|

14 حال به هم زن ١٣٩٩/٠٣/٠١
|

15 کمک آبدارچی ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

16 فرزند خونده ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

17 همکار با ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

18 لطفا ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

19 طمأنینه ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

20 دلچسب ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

21 بله گفتن ١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

22 خسته ١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

23 در آخر ١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

24 صبوری ١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

25 آب پاش ١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

26 جعبه وسایل اصلاح ١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

27 نهان ١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

28 پیاده رویه تند ١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

29 خطبه خواندن ١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

30 در برابر چیزی ضعیف بودن ١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

31 Garb of woe
لباس عزاداری، لباس سیاه
١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

32 حزن آلود ١٣٩٩/٠٢/٢٦
|