برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

زینب زرمسلک

شاعر و مترجم زبان انگلیسی و عربی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 نگهداشت
(نیروی انسانی، منابع انسانی)
١٣٩٩/٠١/٢٠
|

2 پیاپی ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

3 اثربخش، موثر ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

4 ابلاغ شده ١٣٩٩/٠١/١٦
|

5 مثلث استعدادیابی انستیتو مدیریت پروژه ١٣٩٩/٠١/١٦
|

6 شرح داده شده، نشان داده شده ١٣٩٩/٠١/١٦
|

7 هماهنگی/همسویی و تطبیق ١٣٩٩/٠١/١٣
|

8 بهبود مستمر
١٣٩٩/٠١/١٣
|

9 تصدیق، تایید ١٣٩٩/٠١/١٣
|

10 تاکید، توجه ١٣٩٩/٠١/١٣
|

11 کارآمد ١٣٩٩/٠١/١٣
|

12 تکمیل، اجرا شده، کامل شده ١٣٩٩/٠١/١٣
|

13 تضمین کردن، ضامن بودن ١٣٩٩/٠١/١٣
|

14 هدایت به.../ منتقل شدن به... ١٣٩٩/٠١/١٢
|

15 حد و حدود ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

16 قابل تکرار ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

17 Government work, Government job ١٣٩٨/١٠/١٣
|

18 Seminary studies ١٣٩٨/١٠/١٣
|

19 نواقص، خلاء ١٣٩٨/١٠/١٢
|

20 (فعل) سنجاق کردن، وصل کردن
Pinned
Pining
(اسم) سنجاق قفلی، سنجاق ته گرد، سنجاق سینه
١٣٩٨/١٠/١٢
|

21 Critical Success Factors
CSF's
عوامل حیاتی/ کلیدی موفقیت
١٣٩٨/٠٦/١٦
|

22 عوامل حیاتی/ کلیدی موفقیت
CSF's
١٣٩٨/٠٦/١٦
|

23 شرکت مادر، شرکت اصلی ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

24 Small & Medium Enterprise

کسب و کار کوچک و متوسط، بنگاه کوچک و متوسط
١٣٩٨/٠٦/١٦
|

25 کارت ارزیابی متوازن، کارت امتیازی متوازن

Balance Score card
١٣٩٨/٠٦/١٦
|

26 BSC
کارت ارزیابی متوازن، کارت امتیازی متوازن
١٣٩٨/٠٦/١٦
|

27 برنامه عملیات ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

28 استراتژی متعهدانه ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

29 استراتژی پدرانه ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

30 استراتژی پیمانکارانه ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

31 یکپارچه، ترکیبی، همه جانبه ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

32 نگرش/ رویکرد یکپارچه یا ترکیبی ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

33 Strategic Reference Points
نقاط مرجع استراتژیک
١٣٩٨/٠٦/١٦
|

34 فزاینده، دایره ای، لایه ای ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

35 مدل طبیعی، الگوی واقعی ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

36 تک محصولی ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

37 ساختار وظیفه ای ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

38 ساختار مبتنی بر ساختار ( ساختار محور هماهنگی در سازمان) ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

39 استراتژی مبتنی بر منابع انسانی ( منابع انسانی محور هماهنگی در سازمان) ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

40 سازمان استراتژی محور (استراتژی محور هماهنگی) ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

41 پاداش عملکرد، پاداش برمبنای عملکرد ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

42 پرداخت بر مبنای عملکرد ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

43 دانش جمعی ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

44 مدل های عقلایی، مدل های منطقی ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

45 جستجو و استخراج ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

46 دانش معماری مشترک ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

47 شبکه های ارتباطی زائد ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

48 طفره رفتن اجتماعی ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

49 تعارض سازنده و خلاق ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

50 Pay for Reputation ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

51 عمومی، غیر شخصی ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

52 حق جذب حرفه ای ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

53 اعتماد متقابل زوجی ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

54 شبکه های ارتباطی ضعیف و پراکنده ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

55 دانش جزئی مشترک ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

56 کهن الگو، الگوی ارتباطی ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

57 رابطه ای( اعتماد، تعهد و مشارکت دو جانبه) ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

58 مراوده ای ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

59 مشارکتی ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

60 دانشگران (سازمان) ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

61 قابلیت اصلی ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

62 دانش بنیان ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

63 توانمندساز ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

64 سیستم اطلاعات منابع انسانی
Human Resource Information System
١٣٩٨/٠٦/١٥
|

65 معماری سازمانی ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

66 اجرا ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

67 اتصال ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

68 عملکرد شخصی کارکنان ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

69 مهارت های کلی ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

70 مهارت های عمومی ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

71 مهارت های تخصصی ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

72 مهارت های سطح پایه ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

73 ایجاد ساختاری از سطوح و انواع شایستگی ها ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

74 برنامه توسعه مهارت ها ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

75 شغل و عملکرد کسب و کار ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

76 اجرا و بکارگیری ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

77 تعیین الزامات شایستگی ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

78 ناحیه های استراتژیک شایستگی ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

79 مرور استراتژیک ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

80 مدل شایستگی های عمومی مدیریت ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

81 مدیریت کارکنان ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

82 سازمان های دارای تغییرات سریع ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

83 پست سازمانی ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

84 مدل شایستگی خاص یک شغل ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

85 مدل شایستگی مشاغل گوناگون ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

86 مدل شایستگی مناسب برای همه مشاغل ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

87 رویکردی برای متخصصان منابع انسانی ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

88 مدل ترسیم شایستگی، مدل سازی شایستگی ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

89 مخزنی از استعدادهای آماده به خدمت ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

90 قدرت ناقص میز کار ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

91 استراتژی حفظ و توسعه بلندمدت ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

92 برنامه احتیاطی ١٣٩٨/٠٦/١١
|

93 برنامه جایگزین ١٣٩٨/٠٦/١١
|

94 ذخایر احتیاطی و مدیریتی ١٣٩٨/٠٦/١١
|

95 برآورد کامل هزینه ١٣٩٨/٠٦/١١
|

96 پرونده ریسک ١٣٩٨/٠٦/١١
|

97 فرمان طرح ١٣٩٨/٠٦/١١
|

98 مورد کسب و کار ١٣٩٨/٠٦/١١
|

99 تکامل تدریجی ١٣٩٨/٠٦/١١
|

100 کسب و کار محور ١٣٩٨/٠٦/١١
|

101 Project Management Institute
موسسه مدیریت پروژه
١٣٩٨/٠٦/١١
|

102 زیر پورتفولیوها ١٣٩٨/٠٦/١١
|

103
PMBOK Guide
A guide to the project management body of knowledge
راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه
١٣٩٨/٠٦/١١
|

104 راهکار مناسب ١٣٩٨/٠٦/١١
|

105 زیر طرح ها ١٣٩٨/٠٦/١١
|

106 مدل برای برنامه ریزی جانشینی ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

107 فرآیند مداوم ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

108 برنامه ریزی مسیر شغلی مبتنی بر سلسله مراتب ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

109 ترفیعات شغلی ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

110 الگوهای کاری ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

111 دستورالعمل، خطوط راهنما ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

112 مدیریت مسیرهای شغلی ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

113 ترفیعات شغلی ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

114 ترفیع شغلی ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

115 حرکت عمودی ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

116 ترفیعات شغلی ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

117 مدل توسعه هدفمند شغلی ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

118 برنامه افراد موفق، برنامه افراد با پتانسیل بالا ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

119 اصل والد-والد ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

120 افراد موفق، افراد دارای پتانسیل بالا ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

121 محیط گرایی ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

122 توسعه پایدار مسیر شغلی با قابلیت بالا ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

123 نگاه منبع محور ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

124 توسعه مسیر شغلی منبع محور ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

125 برنامه های مسیر شغلی افراد موفق ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

126 برنامه های مسیر شغلی با پتانسیل بالا ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

127 مدل توسعه پایدار مسیر شغلی ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

128 ترفیعات سریع ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

129 برنامه افراد موفق ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

130 راه حل های مسیر شغلی سریع ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

131 روش های استخدام مشروط ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

132 ساختار ماتریسی و تخت ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

133 حذف برخی لایه ها
(معمولا در ساختار سازمان بکار می رود.)
١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

134 آموزش الکترونیک ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

135 بارش افکار، طوفان فکری ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

136 نظریه مزد بر اساس معیشت ١٣٩٨/٠٥/٢٢
|

137 هزینه زندگی ١٣٩٨/٠٥/١٩
|

138 سطح زندگی ١٣٩٨/٠٥/١٩
|

139 مزایا ١٣٩٨/٠٥/١٩
|

140 اضافه حقوق عمومی ١٣٩٨/٠٥/١٩
|

141 اضافه حقوق شایستگی
ترفیع
١٣٩٨/٠٥/١٩
|

142 Or Money Wages

دستمزد پولی
١٣٩٨/٠٥/١٩
|

143 حقوق حقیقی
قدرت خرید میزان کالا و خدماتی که کارمند با حقوق خود می تواند خریداری کند.
١٣٩٨/٠٥/١٩
|

144 Or Money Salaries
حقوق پولی
١٣٩٨/٠٥/١٩
|

145 دستمزد حقیقی
قدرت خرید میزان کالا و خدماتی که کارگر با دستمزد خود می تواند خریداری کند.
١٣٩٨/٠٥/١٩
|

146 حداقل حقوق قانونی
( از طرف دولت تعیین می شود)
١٣٩٨/٠٥/١٩
|

147 حداقل دستمزد قانونی
( از طرف دولت تعیین می شود)
١٣٩٨/٠٥/١٩
|

148 بهبود مستمر ١٣٩٨/٠٥/١٧
|

149 کنترل کیفیت جامع
Total Quality Control
١٣٩٨/٠٥/١٧
|

150 حکومت طبیعت، فیزیوکراسی

فیزیوکراسی یا فیزیو کراتیسم به معنی تسلط طبیعت و در واقع آموزه اقتصاد ملی طبیعت است. دوران حیات این مکتب از سال ۱۷۵۸ م ...
١٣٩٨/٠٥/١٧
|

151 تحلیل و نوشتن گزارش ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

152 ترکیب، ادغام، تلفیق ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

153 اجرای تست پایلوت ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

154 طراحی برنامه مرکز ارزیابی ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

155 مدل برای پیاده سازی مرکز ارزیابی ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

156 آموزش افراد ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

157 شناسایی نیازها ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

158 شناسایی/ تعیین معیارها ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

159 نُرم ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

160 فرا تحلیل ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

161 اعتبار پیش بینی ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

162 اعتبار محتوایی ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

163 کانون یا مرکز ارزیابی، فناوری مرکز ارزیابی ١٣٩٨/٠٥/١١
|

164 معارفه و جامعه پذیری ١٣٩٨/٠٥/١١
|

165 مصاحبه قیف وارونه
مصاحبه به سبک قیف وارونه
١٣٩٨/٠٥/١١
|

166 مصاحبه قیفی
مصاحبه به سبک قیفی
١٣٩٨/٠٥/١١
|

167 سوال دو وجهی
مانند: آیا این سفر برای شما جذاب بود و توانستید از آن بهره لازم را ببرید؟
( متشکل از سوال باز و بسته)
١٣٩٨/٠٥/١١
|

168 مصاحبه چهره به چهره، مصاحبه رو در رو ١٣٩٨/٠٥/١١
|

169 پرسشنامه نظرخواهی درباره کار ١٣٩٨/٠٥/١١
|

170 آزمون های صداقت ١٣٩٨/٠٥/١١
|

171 آزمون های رفتار و سلوک ١٣٩٨/٠٥/١١
|

172 دروغ سنج ١٣٩٨/٠٥/١١
|

173 آزمون واکنش ترسیمی ١٣٩٨/٠٥/١١
|

174 آزمون شبیه سازی کار ١٣٩٨/٠٥/١١
|

175 آزمون دفتری منشیگری مینه سوتا ١٣٩٨/٠٥/١١
|

176 آزمون تجدید نظر شده تجسم فضایی مینه سوتا ١٣٩٨/٠٥/١١
|

177 آزمون مهارت ( چابکی) استرامبرگ ١٣٩٨/٠٥/١١
|

178 آزمون های عملکرد ١٣٩٨/٠٥/١١
|

179 مجموعه آزمون های سرعت انتقال ١٣٩٨/٠٥/١١
|

180 پرسشنامه نظرخواهی رهبری ١٣٩٨/٠٥/١١
|

181 شاخص نوع شخصیت مایرز-بریگز ١٣٩٨/٠٥/١١
|

182 آزمون های معلومات ١٣٩٨/٠٥/١١
|

183 آزمون خلاقیت اونز ١٣٩٨/٠٥/١١
|

184 آزمون تفکر انتقادی واتسن-گلیزر ١٣٩٨/٠٥/١١
|

185 آزمون سنجش شخصیت و خلق و خوی گیلفورد-زیمرمن ١٣٩٨/٠٥/١١
|

186 آزمون روان شناختی کالیفرنیا ١٣٩٨/٠٥/١١
|

187 آزمون های چند مرحله ای مینه سوتا ١٣٩٨/٠٥/١١
|

188 برگه درخواست شغلی موزون ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

189 گروه های ویژگی کارکنان ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

190 نظام طبقه بندی راهنمای جستجوی حرفه
نظام طبقه بندی GOE
١٣٩٨/٠٥/١٠
|

191 شبکه اطلاعات شغلی

Occupational Information Network
١٣٩٨/٠٥/١٠
|

192 SOC
(نظام) طبقه بندی استاندارد مشاغل
١٣٩٨/٠٥/١٠
|

193 Standard Occupational Classification
نظام طبقه بندی استاندارد مشاغل
١٣٩٨/٠٥/١٠
|

194 فرهنگ عناوین حرفه ها

The Dictionary of Occupational Titles

DOT
١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

195 فرهنگ عناوین حرفه ها

The Dictionary of Occupational Titles
١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

196 مشاغل مخصوص ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

197 نوع مهارت ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

198 National Occupational Classification

نظام طبقه بندی مشاغل کانادا
نظام طبقه بندی NOC
١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

199 نظام طبقه بندی مشاغل کانادا

NOC
١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

200 گواهینامه AFQ ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

201 Australian Qualifications Framework

گواهینامه AFQ
١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

202 نظام طبقه بندی استاندارد مشاغل استرالیا

Australian Standard Classification of Occupation
١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

203 نظام طبقه بندی استاندارد مشاغل استرالیا
ASCO
١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

204 مهارت ویژه ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

205 سطح مهارت ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

206 مجموعه، کلکسیون، توده ١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

207 حرفه ١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

208 تکالیف ١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

209 نظام استاندارد بین المللی طبقه بندی مشاغل

ISCO
١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

210 International Standard Classification of Occupation

نظام استاندارد بین المللی طبقه بندی مشاغل
١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

211 نظام رتبه بندی جهانی ١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

212 ارزش افزوده اقتصادی

Economic Value Added
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

213 Score card
برگه های امتیازی

Score card methods
روش های مبتنی بر برگه های امتیازی
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

214 روش های مبتنی بر برگه های امتیازی

SC
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

215 بازده دارایی ها

Return on Assets methods
روش های مبتنی بر بازده دارایی ها
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

216 روش های مبتنی بر بازده دارایی ها

ROA
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

217 Market Capitalisation Methods

روش های مبتنی بر ارزش بازار
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

218 روش های مبتنی بر ارزش بازار
MCM
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

219 Direct Intellectual Capital methods
روش های اندازه گیری مستقیم سرمایه فکری
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

220 DIC
روش های اندازه گیری مستقیم سرمایه فکری
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

221 اقتصاد دانش بنیان
نوع جدیدی از اقتصاد که در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی مطرح شد.
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

222 توسعه، بالنده سازی ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

223 Personnel Management
مدیریت پرسنلی
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

224 مدیریت پرسنلی
PM
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

225 Human Resource Management
مدیریت منابع انسانی
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

226 تغییر پارادایم ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

227 خُرد، کوچک، ریز ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

228 کلان، بزرگ ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

229 هوش عملی ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

230 ناکافی ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

231 بستر، محیط ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

232 عوامل/ امکانات سازمانی ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

233 صحت، درستی، سلامت، سلامتی ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

234 اثربخشی ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

235 کارایی ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

236 طرح کسب و کار ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

237 دوره بازگشت سرمایه

Pay Back Period
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

238 WIPO Patent Information Services for Developing Countries: WPIS

١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

239 تامین کنندگان، عرضه کنندگان ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

240 خصوصی سازی، بازگرداندن واحدهای ملی شده ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

241 Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail

کنوانسیون کوتیف
کنوانسیون بین‌الدول حمل‌ونقل با راه‌آهن

یکی از مه ...
١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

242 TIR Convention
Convention on International Transport of Goods Under Cover of TIR Carnets

کنوانسیون TIR
TIR مخفف کلمه فرانسویِ Transpor ...
١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

243 کنوانسیون CMR
پیمانی از سازمان ملل متحد می‌باشد که در ۱۹ مِی ۱۹۵۶ در ژنو، سوییس عقد شد. این پیمان در مورد قوانین مختلف در صنعت حمل و نقل زمینی می‌ ...
١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

244 Bill of Exchange
برات ارزی
١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

245 کشور های CIS
کشورهای مستقل/ مشترک المنافع
Commonwealth of Independent States

اتحادیه‌ای شامل برخی از جمهوری‌های مستقل اتحاد جماهیر شورو ...
١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

246 گواهی SFR
Statement For Registration
گواهی ثبت استاندارد در موسسه استاندارد
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

247 فرم MD
Manufacture Declaration
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

248 فرم SD
Supplier Declaration
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

249 Clean Report of Findings

یک سند گمرکی است که توسط موسسات بازرسی کالا صادر می شود و نشان می دهد که قیمت کالا در مبدا مورد تایید شرکت بازرسی قرا ...
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

250 فرم S.A.D
Single Administrative Document

سند واحد ادارى: يک فرم اظهارنامه گمرکی است که می تواند تمام رويه‌هاى اظهار کالا را با ذکر کُد مخصو ...
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

251 اعتبار اسنادی یوزانس ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

252 اعتبار اسنادی غیر فعال ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

253 اعتبارات اسنادی
Letter of Credit
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

254 حمل و نقل رو-رو ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

255 Delivered Duty Paid
تحویل با پرداخت عوارض و حقوق گمرکی (مقصد تعیین شده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

256 Delivered Duty Unpaid
تحویل بدون پرداخت عوارض و حقوق گمرکی (مقصد تعیین شده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

257 Delivered Ex Quay
تحویل در اسکله (بندر مقصد تعیین شده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

258 Delivered Ex Ship
تحویل از کشتی (بندر مقصد تعیین شده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

259 Delivered at Frontier
تحویل در مرز (محل تعیین شده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

260 Carriage and Insurance Paid To
کرایه حمل و حق بیمه پرداخت شده (بندر مقصد تعیین شده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

261 Carriage Paid To
کرایه حمل پرداخت شده (بندر مقصد تعیین شده )
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

262 CIF
هزینه بیمه و کرایه حمل ( بندر مقصد تعیین شده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

263 CFR
هزینه و کرایه حمل (بندر مقصد تعیین شده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

264 FOB
تحویل روی عرشه (بندر تعیین شده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

265 FAS
تحویل در کنار کشتی ( بندر تعیین شده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

266 FCA
تحویل به حمل کننده ( در محل تعیین شده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

267 Exw
تحویل کالا در محل کار ( درب کارخانه تولید کننده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

268 اینکوترمز
مقررات رسمی اتاق بازرگانی بین المللی در مورد تفسیر اصطلاحات تجاری.

ICC official rules for the interception of trade terms.
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

269 مالکیت کامل ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

270 مونتاژ ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

271 اجرای پروژه تا مرحله راه اندازی ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

272 تولید قراردادی ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

273 قرارداد فرانشیز ی ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

274 گیرنده امتیاز ( علاوه بر کلیه معانی ذکر شده در بالا) ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

275 اعطا کننده امتیاز ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

276 اعطای امتیاز ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

277 شرکت تجاری ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

278 شرکت مدیریت صادرات ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

279 Free Marketing

بازاریابی رایگان
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

280 سفارش پستی ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

281 نمایندگان فروش سیار ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

282 صادرات مستقیم ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

283 صادرات موردی ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

284 Contractor's All Risk
بیمه تمام خطر مقاطعه کاران
به منظور پوشش کامل بیمه گذار در مقابل زیان های مالی ناشی از خسارت های طبیعی و غیر طبیعی و غی ...
١٣٩٨/٠٤/٢١
|

285 بیمه نامه تمام خطر نصب (Erection All Risks)
بیمه نامه ای است که خسارت های فیزیکی غیر قابل پیش بینی و ناشی از حادثه را در زمان اجرای عملیات نصب یا ...
١٣٩٨/٠٤/٢١
|

286 بیمه نامه W.A
With Particular Average

در بيمه‌نامه‌هايي‌ كه‌ با شرايط دبليو.ا. صادر مي‌شود، بيمه‌گر علاوه‌ بر پرداخت‌ خسارات‌ عمومي‌،تعهد ...
١٣٩٨/٠٤/١٨
|

287 بیمه نامه F.P.A
Free From Particular Average

بیمه با شرط بدون خسارت خاص ( F.P.A ) صرفا فقدان یا خسارت کامل کالا و خطر احتمالی خسارت عم ...
١٣٩٨/٠٤/١٨
|

288 فعالیت های پیش بینی شده ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

289 فعالیت های تکراری ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

290 اهداف کوتاه مدت و بلند مدت ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

291 به بالاترین سطح رساندن، به حداکثر رساندن ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

292 عملیات جاری ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

293 نشان تجاری ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

294 اختراع ثبت شده، حق انحصاری ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

295 شهرت برند ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

296 اقدامات سازنده سازمانی ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

297 OPM
مدیریت پروژه سازمانی
١٣٩٨/٠٤/١٦
|

298 برنامه های اجرایی ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

299 انصاف ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

300 درونی، داخلی، ذاتی، اصلی ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

301 بیرونی، خارجی ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

302 جامع یا محدود ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

303 مشخص/ نشانه گیری شده ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

304 جدول زمانی ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

305 کارمند، پرسنل، کادر، هیئت ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

306 (علاوه بر معانی گفته شده) وابسته، مربوط ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

307 ارتباط متقابل، وابستگی ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

308 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

OHSAS 18001: Occupational Health and Safety Assessment Series

١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

309 مشخصه فنی ١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

310 گروه کاری بین المللی صنعت خودرو

International Automotive Task Force
١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

311 کمیته بین المللی الکترونیک ١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

312 مرجع صدور گواهینامه ١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

313 عضو ناظر

O-members can observe the standards that are being developed, offering comments and advice. While P-members actively participate by v ...
١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

314 عضو فعال
Participating Member
١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

315 عضو مکاتبه ای ١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

316 سازمان بین المللی استاندارد

International Organization for Standardization
١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

317 استاندارد ملی فرانسه

(Association Fran�aise de Normalisation (AFNOR, en: French Standardization Association
١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

318 استاندارد ملی روسیه

(Russian: ГОСТ) refers to a set of technical standards maintained by the Euro-Asian Council for Standardization )
١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

319 استاندارد ملی انگلستان

British Standards Institution
١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

320 استاندارد ملی آمریکا ١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

321 استاندارد ملی ژاپن
Japanese Industrial Standards
١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

322 استاندارد ملی آلمان
(Deutsches Institut f�r Normung (DIN; in English, the German Institute for Standardization
١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

323 استاندارد ملی ایران


موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (ماتصا)
Institute of Standards and Industrial Research of IRAN
١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

324 استاندارد منطقه ای ١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

325 مدیریت جامع کیفیت (TQM) ١٣٩٨/٠٤/٠٧
|

326 تکامل یافته، پیچیده تر/ جزئی تر/ مفصل و مبسوط شده ١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

327 زیر نظر داشتن، نظارت کردن ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

328 اقدامات صحیح/ مناسب ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

329 درخواست ها/ نیازهای متناقض ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

330 اتمام، به نتیجه رساندن ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

331 اختیار دادن ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

332 بهینه سازی ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

333 در برابر ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

334 نشان دهنده، ارائه کننده/ دهنده ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

335 برخی کسب و کارهای ویژه/ بخصوص

Lines of business: countable noun
Your line of business or work is the kind of work that you do.
١٣٩٨/٠٣/٣١
|

336 انواع ریسک ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

337 تامین بودجه/ وجه، تامین مالی ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

338 پروژه های خاص/ اختصاصی ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

339 برنامه ریزی کلان پروژه ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

340 تدوین خط مشی پروژه ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

341 ارتباطات پروژه ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

342 رخداد پروژه ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

343 کیف پول الکترونیکی ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

344 داده پیام ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

345 مخاطب ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

346 امضا کننده ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

347 اطلاعات خصوصی، داده پیام های شخصی ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

348 واسط بادوام ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

349 عقد/ قرارداد از راه دور ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

350 خود متعادل ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

351 انجمن ملی واسطه های اوراق بهادار
National Association of Securities Dealers
١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

352 وجه نقد پرداختی با عنوان سود سهام ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

353 سازماندهی پروژه ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

354 متناسب سازی با پروژه ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

355 مدیریت مرحله به مرحله ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

356 مدیریت موارد خاص ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

357 مدیریت اقلام قابل تحویل ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

358 ( معمولا با within) دسته بندی/ گروه بندی/ طبقه بندی شده. ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

359 بهینه سازی دانش ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

360 حاکمیت سبد/ پورتفولیو ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

361 بازخورد بسته کاری ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

362 گزارش مورد/ موارد خاص بسته کاری ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

363 گزارش مورد/ موارد خاص مرحله ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

364 گزارش مورد/ موارد خاص پروژه ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

365 منتخب، برگزیده ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

366 معمولا با of: بسیار، فراوان ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

367 واحد عملیاتی ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

368 از رده خارج شده، لغو شده ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

369 پایان پورتفولیو، اتمام/ خاتمه پورتفولیو ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

370 توجه مدیریت ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

371 شرایط/ موقعیت خاص ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

372 گزارش پایان بسته کاری ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

373 گزارش پایان پروژه ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

374 گزارش پایان مرحله ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

375 گزارش بسته کاری ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

376 فهرست/ ثبت ذینفعان پروژه ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

377 فهرست/ لیست رخداد/ وقایع پروژه ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

378 فهرست ریسک پروژه ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

379 ثبت فنی پروژه، سوابق مدارک فنی پروژه ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

380 سوابق مستندات پروژه، ثبت اسناد پروژه ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

381 سوابق روزانه پروژه ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

382 اعتبار دهی ( علاوه بر کلیه معانی عنوان شده) ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

383 قابلیت ها، توانمندی ها، ظرفیت ها، امکانات ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

384 مجاز، مصوب، مامور، مختار، موجه ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

385 اولویت بندی شده ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

386 ارزیابی شده ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

387 طبقه بندی شده ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

388 قابل سنجش ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

389 پورتفولیوهای متمم/ فرعی ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

390 پورتفولیوهای متمم ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

391 دفتر مدیریت پروژه ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

392 پژوهشگر ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

393 مدیران میانی ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

394 کمیته راهبری ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

395 مجموعه ای از برنامه ها ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

396 مرجع اصلی ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

397 این واژه جدید توسط زینب زرمسلک در سال ۱۳۹۴ شمسی از ترکیب دو واژه security و innovation خلق شد.
به معنای امنیت و (در) نوآوری
١٣٩٨/٠٣/٢٣
|