برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

زینب زرمسلک

شاعر و مترجم زبان انگلیسی و عربی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Government work, Government job ١٣٩٨/١٠/١٣
|

2 Seminary studies ١٣٩٨/١٠/١٣
|

3 نواقص، خلاء ١٣٩٨/١٠/١٢
|

4 (فعل) سنجاق کردن، وصل کردن
Pinned
Pining
(اسم) سنجاق قفلی، سنجاق ته گرد، سنجاق سینه
١٣٩٨/١٠/١٢
|

5 Critical Success Factors
CSF's
عوامل حیاتی/ کلیدی موفقیت
١٣٩٨/٠٦/١٦
|

6 عوامل حیاتی/ کلیدی موفقیت
CSF's
١٣٩٨/٠٦/١٦
|

7 شرکت مادر، شرکت اصلی ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

8 Small & Medium Enterprise

کسب و کار کوچک و متوسط، بنگاه کوچک و متوسط
١٣٩٨/٠٦/١٦
|

9 کارت ارزیابی متوازن، کارت امتیازی متوازن

Balance Score card
١٣٩٨/٠٦/١٦
|

10 BSC
کارت ارزیابی متوازن، کارت امتیازی متوازن
١٣٩٨/٠٦/١٦
|

11 برنامه عملیات ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

12 استراتژی متعهدانه ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

13 استراتژی پدرانه ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

14 استراتژی پیمانکارانه ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

15 یکپارچه، ترکیبی، همه جانبه ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

16 نگرش/ رویکرد یکپارچه یا ترکیبی ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

17 Strategic Reference Points
نقاط مرجع استراتژیک
١٣٩٨/٠٦/١٦
|

18 فزاینده، دایره ای، لایه ای ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

19 مدل طبیعی، الگوی واقعی ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

20 تک محصولی ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

21 ساختار وظیفه ای ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

22 ساختار مبتنی بر ساختار ( ساختار محور هماهنگی در سازمان) ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

23 استراتژی مبتنی بر منابع انسانی ( منابع انسانی محور هماهنگی در سازمان) ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

24 سازمان استراتژی محور (استراتژی محور هماهنگی) ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

25 پاداش عملکرد، پاداش برمبنای عملکرد ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

26 پرداخت بر مبنای عملکرد ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

27 دانش جمعی ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

28 مدل های عقلایی، مدل های منطقی ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

29 جستجو و استخراج ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

30 دانش معماری مشترک ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

31 شبکه های ارتباطی زائد ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

32 طفره رفتن اجتماعی ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

33 تعارض سازنده و خلاق ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

34 Pay for Reputation ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

35 عمومی، غیر شخصی ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

36 حق جذب حرفه ای ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

37 اعتماد متقابل زوجی ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

38 شبکه های ارتباطی ضعیف و پراکنده ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

39 دانش جزئی مشترک ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

40 کهن الگو، الگوی ارتباطی ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

41 رابطه ای( اعتماد، تعهد و مشارکت دو جانبه) ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

42 مراوده ای ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

43 مشارکتی ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

44 دانشگران (سازمان) ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

45 قابلیت اصلی ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

46 دانش بنیان ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

47 توانمندساز ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

48 سیستم اطلاعات منابع انسانی
Human Resource Information System
١٣٩٨/٠٦/١٥
|

49 معماری سازمانی ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

50 اجرا ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

51 اتصال ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

52 عملکرد شخصی کارکنان ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

53 مهارت های کلی ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

54 مهارت های عمومی ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

55 مهارت های تخصصی ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

56 مهارت های سطح پایه ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

57 ایجاد ساختاری از سطوح و انواع شایستگی ها ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

58 برنامه توسعه مهارت ها ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

59 شغل و عملکرد کسب و کار ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

60 اجرا و بکارگیری ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

61 تعیین الزامات شایستگی ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

62 ناحیه های استراتژیک شایستگی ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

63 مرور استراتژیک ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

64 مدل شایستگی های عمومی مدیریت ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

65 مدیریت کارکنان ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

66 سازمان های دارای تغییرات سریع ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

67 پست سازمانی ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

68 مدل شایستگی خاص یک شغل ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

69 مدل شایستگی مشاغل گوناگون ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

70 مدل شایستگی مناسب برای همه مشاغل ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

71 رویکردی برای متخصصان منابع انسانی ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

72 مدل ترسیم شایستگی، مدل سازی شایستگی ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

73 مخزنی از استعدادهای آماده به خدمت ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

74 قدرت ناقص میز کار ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

75 استراتژی حفظ و توسعه بلندمدت ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

76 برنامه احتیاطی ١٣٩٨/٠٦/١١
|

77 برنامه جایگزین ١٣٩٨/٠٦/١١
|

78 ذخایر احتیاطی و مدیریتی ١٣٩٨/٠٦/١١
|

79 برآورد کامل هزینه ١٣٩٨/٠٦/١١
|

80 پرونده ریسک ١٣٩٨/٠٦/١١
|

81 فرمان طرح ١٣٩٨/٠٦/١١
|

82 مورد کسب و کار ١٣٩٨/٠٦/١١
|

83 تکامل تدریجی ١٣٩٨/٠٦/١١
|

84 کسب و کار محور ١٣٩٨/٠٦/١١
|

85 Project Management Institute
موسسه مدیریت پروژه
١٣٩٨/٠٦/١١
|

86 زیر پورتفولیوها ١٣٩٨/٠٦/١١
|

87
PMBOK Guide
A guide to the project management body of knowledge
راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه
١٣٩٨/٠٦/١١
|

88 راهکار مناسب ١٣٩٨/٠٦/١١
|

89 زیر طرح ها ١٣٩٨/٠٦/١١
|

90 مدل برای برنامه ریزی جانشینی ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

91 فرآیند مداوم ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

92 برنامه ریزی مسیر شغلی مبتنی بر سلسله مراتب ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

93 ترفیعات شغلی ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

94 الگوهای کاری ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

95 دستورالعمل، خطوط راهنما ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

96 مدیریت مسیرهای شغلی ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

97 ترفیعات شغلی ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

98 ترفیع شغلی ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

99 حرکت عمودی ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

100 ترفیعات شغلی ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

101 مدل توسعه هدفمند شغلی ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

102 برنامه افراد موفق، برنامه افراد با پتانسیل بالا ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

103 اصل والد-والد ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

104 افراد موفق، افراد دارای پتانسیل بالا ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

105 محیط گرایی ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

106 توسعه پایدار مسیر شغلی با قابلیت بالا ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

107 نگاه منبع محور ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

108 توسعه مسیر شغلی منبع محور ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

109 برنامه های مسیر شغلی افراد موفق ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

110 برنامه های مسیر شغلی با پتانسیل بالا ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

111 مدل توسعه پایدار مسیر شغلی ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

112 ترفیعات سریع ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

113 برنامه افراد موفق ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

114 راه حل های مسیر شغلی سریع ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

115 روش های استخدام مشروط ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

116 ساختار ماتریسی و تخت ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

117 حذف برخی لایه ها
(معمولا در ساختار سازمان بکار می رود.)
١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

118 آموزش الکترونیک ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

119 بارش افکار، طوفان فکری ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

120 نظریه مزد بر اساس معیشت ١٣٩٨/٠٥/٢٢
|

121 هزینه زندگی ١٣٩٨/٠٥/١٩
|

122 سطح زندگی ١٣٩٨/٠٥/١٩
|

123 مزایا ١٣٩٨/٠٥/١٩
|

124 اضافه حقوق عمومی ١٣٩٨/٠٥/١٩
|

125 اضافه حقوق شایستگی
ترفیع
١٣٩٨/٠٥/١٩
|

126 Or Money Wages

دستمزد پولی
١٣٩٨/٠٥/١٩
|

127 حقوق حقیقی
قدرت خرید میزان کالا و خدماتی که کارمند با حقوق خود می تواند خریداری کند.
١٣٩٨/٠٥/١٩
|

128 Or Money Salaries
حقوق پولی
١٣٩٨/٠٥/١٩
|

129 دستمزد حقیقی
قدرت خرید میزان کالا و خدماتی که کارگر با دستمزد خود می تواند خریداری کند.
١٣٩٨/٠٥/١٩
|

130 حداقل حقوق قانونی
( از طرف دولت تعیین می شود)
١٣٩٨/٠٥/١٩
|

131 حداقل دستمزد قانونی
( از طرف دولت تعیین می شود)
١٣٩٨/٠٥/١٩
|

132 بهبود مستمر ١٣٩٨/٠٥/١٧
|

133 کنترل کیفیت جامع
Total Quality Control
١٣٩٨/٠٥/١٧
|

134 حکومت طبیعت، فیزیوکراسی

فیزیوکراسی یا فیزیو کراتیسم به معنی تسلط طبیعت و در واقع آموزه اقتصاد ملی طبیعت است. دوران حیات این مکتب از سال ۱۷۵۸ م ...
١٣٩٨/٠٥/١٧
|

135 تحلیل و نوشتن گزارش ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

136 ترکیب، ادغام، تلفیق ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

137 اجرای تست پایلوت ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

138 طراحی برنامه مرکز ارزیابی ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

139 مدل برای پیاده سازی مرکز ارزیابی ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

140 آموزش افراد ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

141 شناسایی نیازها ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

142 شناسایی/ تعیین معیارها ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

143 نُرم ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

144 فرا تحلیل ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

145 اعتبار پیش بینی ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

146 اعتبار محتوایی ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

147 کانون یا مرکز ارزیابی، فناوری مرکز ارزیابی ١٣٩٨/٠٥/١١
|

148 معارفه و جامعه پذیری ١٣٩٨/٠٥/١١
|

149 مصاحبه قیف وارونه
مصاحبه به سبک قیف وارونه
١٣٩٨/٠٥/١١
|

150 مصاحبه قیفی
مصاحبه به سبک قیفی
١٣٩٨/٠٥/١١
|

151 سوال دو وجهی
مانند: آیا این سفر برای شما جذاب بود و توانستید از آن بهره لازم را ببرید؟
( متشکل از سوال باز و بسته)
١٣٩٨/٠٥/١١
|

152 مصاحبه چهره به چهره، مصاحبه رو در رو ١٣٩٨/٠٥/١١
|

153 پرسشنامه نظرخواهی درباره کار ١٣٩٨/٠٥/١١
|

154 آزمون های صداقت ١٣٩٨/٠٥/١١
|

155 آزمون های رفتار و سلوک ١٣٩٨/٠٥/١١
|

156 دروغ سنج ١٣٩٨/٠٥/١١
|

157 آزمون واکنش ترسیمی ١٣٩٨/٠٥/١١
|

158 آزمون شبیه سازی کار ١٣٩٨/٠٥/١١
|

159 آزمون دفتری منشیگری مینه سوتا ١٣٩٨/٠٥/١١
|

160 آزمون تجدید نظر شده تجسم فضایی مینه سوتا ١٣٩٨/٠٥/١١
|

161 آزمون مهارت ( چابکی) استرامبرگ ١٣٩٨/٠٥/١١
|

162 آزمون های عملکرد ١٣٩٨/٠٥/١١
|

163 مجموعه آزمون های سرعت انتقال ١٣٩٨/٠٥/١١
|

164 پرسشنامه نظرخواهی رهبری ١٣٩٨/٠٥/١١
|

165 شاخص نوع شخصیت مایرز-بریگز ١٣٩٨/٠٥/١١
|

166 آزمون های معلومات ١٣٩٨/٠٥/١١
|

167 آزمون خلاقیت اونز ١٣٩٨/٠٥/١١
|

168 آزمون تفکر انتقادی واتسن-گلیزر ١٣٩٨/٠٥/١١
|

169 آزمون سنجش شخصیت و خلق و خوی گیلفورد-زیمرمن ١٣٩٨/٠٥/١١
|

170 آزمون روان شناختی کالیفرنیا ١٣٩٨/٠٥/١١
|

171 آزمون های چند مرحله ای مینه سوتا ١٣٩٨/٠٥/١١
|

172 برگه درخواست شغلی موزون ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

173 گروه های ویژگی کارکنان ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

174 نظام طبقه بندی راهنمای جستجوی حرفه
نظام طبقه بندی GOE
١٣٩٨/٠٥/١٠
|

175 شبکه اطلاعات شغلی

Occupational Information Network
١٣٩٨/٠٥/١٠
|

176 SOC
(نظام) طبقه بندی استاندارد مشاغل
١٣٩٨/٠٥/١٠
|

177 Standard Occupational Classification
نظام طبقه بندی استاندارد مشاغل
١٣٩٨/٠٥/١٠
|

178 فرهنگ عناوین حرفه ها

The Dictionary of Occupational Titles

DOT
١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

179 فرهنگ عناوین حرفه ها

The Dictionary of Occupational Titles
١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

180 مشاغل مخصوص ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

181 نوع مهارت ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

182 National Occupational Classification

نظام طبقه بندی مشاغل کانادا
نظام طبقه بندی NOC
١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

183 نظام طبقه بندی مشاغل کانادا

NOC
١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

184 گواهینامه AFQ ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

185 Australian Qualifications Framework

گواهینامه AFQ
١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

186 نظام طبقه بندی استاندارد مشاغل استرالیا

Australian Standard Classification of Occupation
١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

187 نظام طبقه بندی استاندارد مشاغل استرالیا
ASCO
١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

188 مهارت ویژه ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

189 سطح مهارت ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

190 مجموعه، کلکسیون، توده ١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

191 حرفه ١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

192 تکالیف ١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

193 نظام استاندارد بین المللی طبقه بندی مشاغل

ISCO
١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

194 International Standard Classification of Occupation

نظام استاندارد بین المللی طبقه بندی مشاغل
١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

195 نظام رتبه بندی جهانی ١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

196 ارزش افزوده اقتصادی

Economic Value Added
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

197 Score card
برگه های امتیازی

Score card methods
روش های مبتنی بر برگه های امتیازی
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

198 روش های مبتنی بر برگه های امتیازی

SC
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

199 بازده دارایی ها

Return on Assets methods
روش های مبتنی بر بازده دارایی ها
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

200 روش های مبتنی بر بازده دارایی ها

ROA
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

201 Market Capitalisation Methods

روش های مبتنی بر ارزش بازار
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

202 روش های مبتنی بر ارزش بازار
MCM
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

203 Direct Intellectual Capital methods
روش های اندازه گیری مستقیم سرمایه فکری
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

204 DIC
روش های اندازه گیری مستقیم سرمایه فکری
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

205 اقتصاد دانش بنیان
نوع جدیدی از اقتصاد که در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی مطرح شد.
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

206 توسعه، بالنده سازی ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

207 Personnel Management
مدیریت پرسنلی
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

208 مدیریت پرسنلی
PM
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

209 Human Resource Management
مدیریت منابع انسانی
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

210 تغییر پارادایم ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

211 خُرد، کوچک، ریز ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

212 کلان، بزرگ ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

213 هوش عملی ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

214 ناکافی ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

215 بستر، محیط ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

216 عوامل/ امکانات سازمانی ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

217 صحت، درستی، سلامت، سلامتی ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

218 اثربخشی ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

219 کارایی ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

220 طرح کسب و کار ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

221 دوره بازگشت سرمایه

Pay Back Period
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

222 WIPO Patent Information Services for Developing Countries: WPIS

١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

223 تامین کنندگان، عرضه کنندگان ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

224 خصوصی سازی، بازگرداندن واحدهای ملی شده ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

225 Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail

کنوانسیون کوتیف
کنوانسیون بین‌الدول حمل‌ونقل با راه‌آهن

یکی از مه ...
١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

226 TIR Convention
Convention on International Transport of Goods Under Cover of TIR Carnets

کنوانسیون TIR
TIR مخفف کلمه فرانسویِ Transpor ...
١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

227 کنوانسیون CMR
پیمانی از سازمان ملل متحد می‌باشد که در ۱۹ مِی ۱۹۵۶ در ژنو، سوییس عقد شد. این پیمان در مورد قوانین مختلف در صنعت حمل و نقل زمینی می‌ ...
١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

228 Bill of Exchange
برات ارزی
١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

229 کشور های CIS
کشورهای مستقل/ مشترک المنافع
Commonwealth of Independent States

اتحادیه‌ای شامل برخی از جمهوری‌های مستقل اتحاد جماهیر شورو ...
١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

230 گواهی SFR
Statement For Registration
گواهی ثبت استاندارد در موسسه استاندارد
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

231 فرم MD
Manufacture Declaration
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

232 فرم SD
Supplier Declaration
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

233 Clean Report of Findings

یک سند گمرکی است که توسط موسسات بازرسی کالا صادر می شود و نشان می دهد که قیمت کالا در مبدا مورد تایید شرکت بازرسی قرا ...
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

234 فرم S.A.D
Single Administrative Document

سند واحد ادارى: يک فرم اظهارنامه گمرکی است که می تواند تمام رويه‌هاى اظهار کالا را با ذکر کُد مخصو ...
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

235 اعتبار اسنادی یوزانس ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

236 اعتبار اسنادی غیر فعال ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

237 اعتبارات اسنادی
Letter of Credit
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

238 حمل و نقل رو-رو ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

239 Delivered Duty Paid
تحویل با پرداخت عوارض و حقوق گمرکی (مقصد تعیین شده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

240 Delivered Duty Unpaid
تحویل بدون پرداخت عوارض و حقوق گمرکی (مقصد تعیین شده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

241 Delivered Ex Quay
تحویل در اسکله (بندر مقصد تعیین شده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

242 Delivered Ex Ship
تحویل از کشتی (بندر مقصد تعیین شده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

243 Delivered at Frontier
تحویل در مرز (محل تعیین شده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

244 Carriage and Insurance Paid To
کرایه حمل و حق بیمه پرداخت شده (بندر مقصد تعیین شده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

245 Carriage Paid To
کرایه حمل پرداخت شده (بندر مقصد تعیین شده )
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

246 CIF
هزینه بیمه و کرایه حمل ( بندر مقصد تعیین شده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

247 CFR
هزینه و کرایه حمل (بندر مقصد تعیین شده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

248 FOB
تحویل روی عرشه (بندر تعیین شده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

249 FAS
تحویل در کنار کشتی ( بندر تعیین شده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

250 FCA
تحویل به حمل کننده ( در محل تعیین شده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

251 Exw
تحویل کالا در محل کار ( درب کارخانه تولید کننده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

252 اینکوترمز
مقررات رسمی اتاق بازرگانی بین المللی در مورد تفسیر اصطلاحات تجاری.

ICC official rules for the interception of trade terms.
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

253 مالکیت کامل ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

254 مونتاژ ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

255 اجرای پروژه تا مرحله راه اندازی ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

256 تولید قراردادی ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

257 قرارداد فرانشیز ی ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

258 گیرنده امتیاز ( علاوه بر کلیه معانی ذکر شده در بالا) ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

259 اعطا کننده امتیاز ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

260 اعطای امتیاز ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

261 شرکت تجاری ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

262 شرکت مدیریت صادرات ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

263 Free Marketing

بازاریابی رایگان
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

264 سفارش پستی ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

265 نمایندگان فروش سیار ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

266 صادرات مستقیم ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

267 صادرات موردی ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

268 Contractor's All Risk
بیمه تمام خطر مقاطعه کاران
به منظور پوشش کامل بیمه گذار در مقابل زیان های مالی ناشی از خسارت های طبیعی و غیر طبیعی و غی ...
١٣٩٨/٠٤/٢١
|

269 بیمه نامه تمام خطر نصب (Erection All Risks)
بیمه نامه ای است که خسارت های فیزیکی غیر قابل پیش بینی و ناشی از حادثه را در زمان اجرای عملیات نصب یا ...
١٣٩٨/٠٤/٢١
|

270 بیمه نامه W.A
With Particular Average

در بيمه‌نامه‌هايي‌ كه‌ با شرايط دبليو.ا. صادر مي‌شود، بيمه‌گر علاوه‌ بر پرداخت‌ خسارات‌ عمومي‌،تعهد ...
١٣٩٨/٠٤/١٨
|

271 بیمه نامه F.P.A
Free From Particular Average

بیمه با شرط بدون خسارت خاص ( F.P.A ) صرفا فقدان یا خسارت کامل کالا و خطر احتمالی خسارت عم ...
١٣٩٨/٠٤/١٨
|

272 فعالیت های پیش بینی شده ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

273 فعالیت های تکراری ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

274 اهداف کوتاه مدت و بلند مدت ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

275 به بالاترین سطح رساندن، به حداکثر رساندن ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

276 عملیات جاری ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

277 نشان تجاری ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

278 اختراع ثبت شده، حق انحصاری ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

279 شهرت برند ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

280 اقدامات سازنده سازمانی ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

281 OPM
مدیریت پروژه سازمانی
١٣٩٨/٠٤/١٦
|

282 برنامه های اجرایی ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

283 انصاف ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

284 درونی، داخلی، ذاتی، اصلی ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

285 بیرونی، خارجی ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

286 جامع یا محدود ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

287 مشخص/ نشانه گیری شده ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

288 جدول زمانی ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

289 کارمند، پرسنل، کادر، هیئت ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

290 (علاوه بر معانی گفته شده) وابسته، مربوط ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

291 ارتباط متقابل، وابستگی ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

292 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

OHSAS 18001: Occupational Health and Safety Assessment Series

١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

293 مشخصه فنی ١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

294 گروه کاری بین المللی صنعت خودرو

International Automotive Task Force
١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

295 کمیته بین المللی الکترونیک ١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

296 مرجع صدور گواهینامه ١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

297 عضو ناظر

O-members can observe the standards that are being developed, offering comments and advice. While P-members actively participate by v ...
١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

298 عضو فعال
Participating Member
١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

299 عضو مکاتبه ای ١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

300 سازمان بین المللی استاندارد

International Organization for Standardization
١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

301 استاندارد ملی فرانسه

(Association Fran�aise de Normalisation (AFNOR, en: French Standardization Association
١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

302 استاندارد ملی روسیه

(Russian: ГОСТ) refers to a set of technical standards maintained by the Euro-Asian Council for Standardization )
١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

303 استاندارد ملی انگلستان

British Standards Institution
١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

304 استاندارد ملی آمریکا ١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

305 استاندارد ملی ژاپن
Japanese Industrial Standards
١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

306 استاندارد ملی آلمان
(Deutsches Institut f�r Normung (DIN; in English, the German Institute for Standardization
١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

307 استاندارد ملی ایران


موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (ماتصا)
Institute of Standards and Industrial Research of IRAN
١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

308 استاندارد منطقه ای ١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

309 مدیریت جامع کیفیت (TQM) ١٣٩٨/٠٤/٠٧
|

310 تکامل یافته، پیچیده تر/ جزئی تر/ مفصل و مبسوط شده ١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

311 زیر نظر داشتن، نظارت کردن ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

312 اقدامات صحیح/ مناسب ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

313 درخواست ها/ نیازهای متناقض ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

314 اتمام، به نتیجه رساندن ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

315 اختیار دادن ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

316 بهینه سازی ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

317 در برابر ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

318 نشان دهنده، ارائه کننده/ دهنده ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

319 برخی کسب و کارهای ویژه/ بخصوص

Lines of business: countable noun
Your line of business or work is the kind of work that you do.
١٣٩٨/٠٣/٣١
|

320 انواع ریسک ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

321 تامین بودجه/ وجه، تامین مالی ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

322 پروژه های خاص/ اختصاصی ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

323 برنامه ریزی کلان پروژه ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

324 تدوین خط مشی پروژه ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

325 ارتباطات پروژه ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

326 رخداد پروژه ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

327 کیف پول الکترونیکی ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

328 داده پیام ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

329 مخاطب ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

330 امضا کننده ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

331 اطلاعات خصوصی، داده پیام های شخصی ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

332 واسط بادوام ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

333 عقد/ قرارداد از راه دور ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

334 خود متعادل ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

335 انجمن ملی واسطه های اوراق بهادار
National Association of Securities Dealers
١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

336 وجه نقد پرداختی با عنوان سود سهام ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

337 سازماندهی پروژه ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

338 متناسب سازی با پروژه ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

339 مدیریت مرحله به مرحله ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

340 مدیریت موارد خاص ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

341 مدیریت اقلام قابل تحویل ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

342 ( معمولا با within) دسته بندی/ گروه بندی/ طبقه بندی شده. ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

343 بهینه سازی دانش ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

344 حاکمیت سبد/ پورتفولیو ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

345 بازخورد بسته کاری ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

346 گزارش مورد/ موارد خاص بسته کاری ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

347 گزارش مورد/ موارد خاص مرحله ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

348 گزارش مورد/ موارد خاص پروژه ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

349 منتخب، برگزیده ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

350 معمولا با of: بسیار، فراوان ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

351 واحد عملیاتی ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

352 از رده خارج شده، لغو شده ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

353 پایان پورتفولیو، اتمام/ خاتمه پورتفولیو ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

354 توجه مدیریت ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

355 شرایط/ موقعیت خاص ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

356 گزارش پایان بسته کاری ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

357 گزارش پایان پروژه ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

358 گزارش پایان مرحله ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

359 گزارش بسته کاری ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

360 فهرست/ ثبت ذینفعان پروژه ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

361 فهرست/ لیست رخداد/ وقایع پروژه ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

362 فهرست ریسک پروژه ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

363 ثبت فنی پروژه، سوابق مدارک فنی پروژه ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

364 سوابق مستندات پروژه، ثبت اسناد پروژه ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

365 سوابق روزانه پروژه ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

366 اعتبار دهی ( علاوه بر کلیه معانی عنوان شده) ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

367 قابلیت ها، توانمندی ها، ظرفیت ها، امکانات ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

368 مجاز، مصوب، مامور، مختار، موجه ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

369 اولویت بندی شده ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

370 ارزیابی شده ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

371 طبقه بندی شده ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

372 قابل سنجش ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

373 پورتفولیوهای متمم/ فرعی ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

374 پورتفولیوهای متمم ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

375 دفتر مدیریت پروژه ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

376 پژوهشگر ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

377 مدیران میانی ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

378 کمیته راهبری ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

379 مجموعه ای از برنامه ها ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

380 مرجع اصلی ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

381 این واژه جدید توسط زینب زرمسلک در سال ۱۳۹۴ شمسی از ترکیب دو واژه security و innovation خلق شد.
به معنای امنیت و (در) نوآوری
١٣٩٨/٠٣/٢٣
|