انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

زینب زرمسلک

شاعر و مترجم زبان انگلیسی و عربی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Critical Success Factors
CSF's
عوامل حیاتی/ کلیدی موفقیت
١٣٩٨/٠٦/١٦
|

2 عوامل حیاتی/ کلیدی موفقیت
CSF's
١٣٩٨/٠٦/١٦
|

3 شرکت مادر، شرکت اصلی ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

4 Small & Medium Enterprise

کسب و کار کوچک و متوسط، بنگاه کوچک و متوسط
١٣٩٨/٠٦/١٦
|

5 کارت ارزیابی متوازن، کارت امتیازی متوازن

Balance Score card
١٣٩٨/٠٦/١٦
|

6 BSC
کارت ارزیابی متوازن، کارت امتیازی متوازن
١٣٩٨/٠٦/١٦
|

7 برنامه عملیات ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

8 استراتژی متعهدانه ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

9 استراتژی پدرانه ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

10 استراتژی پیمانکارانه ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

11 یکپارچه، ترکیبی، همه جانبه ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

12 نگرش/ رویکرد یکپارچه یا ترکیبی ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

13 Strategic Reference Points
نقاط مرجع استراتژیک
١٣٩٨/٠٦/١٦
|

14 فزاینده، دایره ای، لایه ای ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

15 مدل طبیعی، الگوی واقعی ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

16 تک محصولی ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

17 ساختار وظیفه ای ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

18 ساختار مبتنی بر ساختار ( ساختار محور هماهنگی در سازمان) ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

19 استراتژی مبتنی بر منابع انسانی ( منابع انسانی محور هماهنگی در سازمان) ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

20 سازمان استراتژی محور (استراتژی محور هماهنگی) ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

21 پاداش عملکرد، پاداش برمبنای عملکرد ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

22 پرداخت بر مبنای عملکرد ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

23 دانش جمعی ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

24 مدل های عقلایی، مدل های منطقی ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

25 جستجو و استخراج ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

26 دانش معماری مشترک ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

27 شبکه های ارتباطی زائد ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

28 طفره رفتن اجتماعی ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

29 تعارض سازنده و خلاق ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

30 Pay for Reputation ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

31 عمومی، غیر شخصی ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

32 حق جذب حرفه ای ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

33 اعتماد متقابل زوجی ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

34 شبکه های ارتباطی ضعیف و پراکنده ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

35 دانش جزئی مشترک ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

36 کهن الگو، الگوی ارتباطی ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

37 رابطه ای( اعتماد، تعهد و مشارکت دو جانبه) ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

38 مراوده ای ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

39 مشارکتی ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

40 دانشگران (سازمان) ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

41 قابلیت اصلی ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

42 دانش بنیان ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

43 توانمندساز ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

44 سیستم اطلاعات منابع انسانی
Human Resource Information System
١٣٩٨/٠٦/١٥
|

45 معماری سازمانی ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

46 اجرا ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

47 اتصال ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

48 عملکرد شخصی کارکنان ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

49 مهارت های کلی ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

50 مهارت های عمومی ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

51 مهارت های تخصصی ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

52 مهارت های سطح پایه ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

53 ایجاد ساختاری از سطوح و انواع شایستگی ها ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

54 برنامه توسعه مهارت ها ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

55 شغل و عملکرد کسب و کار ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

56 اجرا و بکارگیری ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

57 تعیین الزامات شایستگی ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

58 ناحیه های استراتژیک شایستگی ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

59 مرور استراتژیک ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

60 مدل شایستگی های عمومی مدیریت ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

61 مدیریت کارکنان ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

62 سازمان های دارای تغییرات سریع ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

63 پست سازمانی ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

64 مدل شایستگی خاص یک شغل ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

65 مدل شایستگی مشاغل گوناگون ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

66 مدل شایستگی مناسب برای همه مشاغل ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

67 رویکردی برای متخصصان منابع انسانی ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

68 مدل ترسیم شایستگی، مدل سازی شایستگی ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

69 مخزنی از استعدادهای آماده به خدمت ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

70 قدرت ناقص میز کار ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

71 استراتژی حفظ و توسعه بلندمدت ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

72 برنامه احتیاطی ١٣٩٨/٠٦/١١
|

73 برنامه جایگزین ١٣٩٨/٠٦/١١
|

74 ذخایر احتیاطی و مدیریتی ١٣٩٨/٠٦/١١
|

75 برآورد کامل هزینه ١٣٩٨/٠٦/١١
|

76 پرونده ریسک ١٣٩٨/٠٦/١١
|

77 فرمان طرح ١٣٩٨/٠٦/١١
|

78 مورد کسب و کار ١٣٩٨/٠٦/١١
|

79 تکامل تدریجی ١٣٩٨/٠٦/١١
|

80 کسب و کار محور ١٣٩٨/٠٦/١١
|

81 Project Management Institute
موسسه مدیریت پروژه
١٣٩٨/٠٦/١١
|

82 زیر پورتفولیوها ١٣٩٨/٠٦/١١
|

83
PMBOK Guide
A guide to the project management body of knowledge
راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه
١٣٩٨/٠٦/١١
|

84 راهکار مناسب ١٣٩٨/٠٦/١١
|

85 زیر طرح ها ١٣٩٨/٠٦/١١
|

86 مدل برای برنامه ریزی جانشینی ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

87 فرآیند مداوم ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

88 برنامه ریزی مسیر شغلی مبتنی بر سلسله مراتب ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

89 ترفیعات شغلی ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

90 الگوهای کاری ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

91 دستورالعمل، خطوط راهنما ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

92 مدیریت مسیرهای شغلی ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

93 ترفیعات شغلی ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

94 ترفیع شغلی ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

95 حرکت عمودی ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

96 ترفیعات شغلی ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

97 مدل توسعه هدفمند شغلی ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

98 برنامه افراد موفق، برنامه افراد با پتانسیل بالا ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

99 اصل والد-والد ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

100 افراد موفق، افراد دارای پتانسیل بالا ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

101 محیط گرایی ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

102 توسعه پایدار مسیر شغلی با قابلیت بالا ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

103 نگاه منبع محور ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

104 توسعه مسیر شغلی منبع محور ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

105 برنامه های مسیر شغلی افراد موفق ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

106 برنامه های مسیر شغلی با پتانسیل بالا ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

107 مدل توسعه پایدار مسیر شغلی ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

108 ترفیعات سریع ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

109 برنامه افراد موفق ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

110 راه حل های مسیر شغلی سریع ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

111 روش های استخدام مشروط ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

112 ساختار ماتریسی و تخت ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

113 حذف برخی لایه ها
(معمولا در ساختار سازمان بکار می رود.)
١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

114 آموزش الکترونیک ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

115 بارش افکار، طوفان فکری ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

116 نظریه مزد بر اساس معیشت ١٣٩٨/٠٥/٢٢
|

117 هزینه زندگی ١٣٩٨/٠٥/١٩
|

118 سطح زندگی ١٣٩٨/٠٥/١٩
|

119 مزایا ١٣٩٨/٠٥/١٩
|

120 اضافه حقوق عمومی ١٣٩٨/٠٥/١٩
|

121 اضافه حقوق شایستگی
ترفیع
١٣٩٨/٠٥/١٩
|

122 Or Money Wages

دستمزد پولی
١٣٩٨/٠٥/١٩
|

123 حقوق حقیقی
قدرت خرید میزان کالا و خدماتی که کارمند با حقوق خود می تواند خریداری کند.
١٣٩٨/٠٥/١٩
|

124 Or Money Salaries
حقوق پولی
١٣٩٨/٠٥/١٩
|

125 دستمزد حقیقی
قدرت خرید میزان کالا و خدماتی که کارگر با دستمزد خود می تواند خریداری کند.
١٣٩٨/٠٥/١٩
|

126 حداقل حقوق قانونی
( از طرف دولت تعیین می شود)
١٣٩٨/٠٥/١٩
|

127 حداقل دستمزد قانونی
( از طرف دولت تعیین می شود)
١٣٩٨/٠٥/١٩
|

128 بهبود مستمر ١٣٩٨/٠٥/١٧
|

129 کنترل کیفیت جامع
Total Quality Control
١٣٩٨/٠٥/١٧
|

130 حکومت طبیعت، فیزیوکراسی

فیزیوکراسی یا فیزیو کراتیسم به معنی تسلط طبیعت و در واقع آموزه اقتصاد ملی طبیعت است. دوران حیات این مکتب از سال ۱۷۵۸ م ...
١٣٩٨/٠٥/١٧
|

131 تحلیل و نوشتن گزارش ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

132 ترکیب، ادغام، تلفیق ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

133 اجرای تست پایلوت ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

134 طراحی برنامه مرکز ارزیابی ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

135 مدل برای پیاده سازی مرکز ارزیابی ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

136 آموزش افراد ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

137 شناسایی نیازها ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

138 شناسایی/ تعیین معیارها ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

139 نُرم ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

140 فرا تحلیل ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

141 اعتبار پیش بینی ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

142 اعتبار محتوایی ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

143 کانون یا مرکز ارزیابی، فناوری مرکز ارزیابی ١٣٩٨/٠٥/١١
|

144 معارفه و جامعه پذیری ١٣٩٨/٠٥/١١
|

145 مصاحبه قیف وارونه
مصاحبه به سبک قیف وارونه
١٣٩٨/٠٥/١١
|

146 مصاحبه قیفی
مصاحبه به سبک قیفی
١٣٩٨/٠٥/١١
|

147 سوال دو وجهی
مانند: آیا این سفر برای شما جذاب بود و توانستید از آن بهره لازم را ببرید؟
( متشکل از سوال باز و بسته)
١٣٩٨/٠٥/١١
|

148 مصاحبه چهره به چهره، مصاحبه رو در رو ١٣٩٨/٠٥/١١
|

149 پرسشنامه نظرخواهی درباره کار ١٣٩٨/٠٥/١١
|

150 آزمون های صداقت ١٣٩٨/٠٥/١١
|

151 آزمون های رفتار و سلوک ١٣٩٨/٠٥/١١
|

152 دروغ سنج ١٣٩٨/٠٥/١١
|

153 آزمون واکنش ترسیمی ١٣٩٨/٠٥/١١
|

154 آزمون شبیه سازی کار ١٣٩٨/٠٥/١١
|

155 آزمون دفتری منشیگری مینه سوتا ١٣٩٨/٠٥/١١
|

156 آزمون تجدید نظر شده تجسم فضایی مینه سوتا ١٣٩٨/٠٥/١١
|

157 آزمون مهارت ( چابکی) استرامبرگ ١٣٩٨/٠٥/١١
|

158 آزمون های عملکرد ١٣٩٨/٠٥/١١
|

159 مجموعه آزمون های سرعت انتقال ١٣٩٨/٠٥/١١
|

160 پرسشنامه نظرخواهی رهبری ١٣٩٨/٠٥/١١
|

161 شاخص نوع شخصیت مایرز-بریگز ١٣٩٨/٠٥/١١
|

162 آزمون های معلومات ١٣٩٨/٠٥/١١
|

163 آزمون خلاقیت اونز ١٣٩٨/٠٥/١١
|

164 آزمون تفکر انتقادی واتسن-گلیزر ١٣٩٨/٠٥/١١
|

165 آزمون سنجش شخصیت و خلق و خوی گیلفورد-زیمرمن ١٣٩٨/٠٥/١١
|

166 آزمون روان شناختی کالیفرنیا ١٣٩٨/٠٥/١١
|

167 آزمون های چند مرحله ای مینه سوتا ١٣٩٨/٠٥/١١
|

168 برگه درخواست شغلی موزون ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

169 گروه های ویژگی کارکنان ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

170 نظام طبقه بندی راهنمای جستجوی حرفه
نظام طبقه بندی GOE
١٣٩٨/٠٥/١٠
|

171 شبکه اطلاعات شغلی

Occupational Information Network
١٣٩٨/٠٥/١٠
|

172 SOC
(نظام) طبقه بندی استاندارد مشاغل
١٣٩٨/٠٥/١٠
|

173 Standard Occupational Classification
نظام طبقه بندی استاندارد مشاغل
١٣٩٨/٠٥/١٠
|

174 فرهنگ عناوین حرفه ها

The Dictionary of Occupational Titles

DOT
١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

175 فرهنگ عناوین حرفه ها

The Dictionary of Occupational Titles
١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

176 مشاغل مخصوص ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

177 نوع مهارت ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

178 National Occupational Classification

نظام طبقه بندی مشاغل کانادا
نظام طبقه بندی NOC
١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

179 نظام طبقه بندی مشاغل کانادا

NOC
١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

180 گواهینامه AFQ ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

181 Australian Qualifications Framework

گواهینامه AFQ
١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

182 نظام طبقه بندی استاندارد مشاغل استرالیا

Australian Standard Classification of Occupation
١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

183 نظام طبقه بندی استاندارد مشاغل استرالیا
ASCO
١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

184 مهارت ویژه ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

185 سطح مهارت ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

186 مجموعه، کلکسیون، توده ١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

187 حرفه ١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

188 تکالیف ١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

189 نظام استاندارد بین المللی طبقه بندی مشاغل

ISCO
١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

190 International Standard Classification of Occupation

نظام استاندارد بین المللی طبقه بندی مشاغل
١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

191 نظام رتبه بندی جهانی ١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

192 ارزش افزوده اقتصادی

Economic Value Added
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

193 Score card
برگه های امتیازی

Score card methods
روش های مبتنی بر برگه های امتیازی
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

194 روش های مبتنی بر برگه های امتیازی

SC
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

195 بازده دارایی ها

Return on Assets methods
روش های مبتنی بر بازده دارایی ها
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

196 روش های مبتنی بر بازده دارایی ها

ROA
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

197 Market Capitalisation Methods

روش های مبتنی بر ارزش بازار
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

198 روش های مبتنی بر ارزش بازار
MCM
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

199 Direct Intellectual Capital methods
روش های اندازه گیری مستقیم سرمایه فکری
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

200 DIC
روش های اندازه گیری مستقیم سرمایه فکری
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

201 اقتصاد دانش بنیان
نوع جدیدی از اقتصاد که در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی مطرح شد.
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

202 توسعه، بالنده سازی ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

203 Personnel Management
مدیریت پرسنلی
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

204 مدیریت پرسنلی
PM
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

205 Human Resource Management
مدیریت منابع انسانی
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

206 تغییر پارادایم ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

207 خُرد، کوچک، ریز ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

208 کلان، بزرگ ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

209 هوش عملی ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

210 ناکافی ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

211 بستر، محیط ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

212 عوامل/ امکانات سازمانی ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

213 صحت، درستی، سلامت، سلامتی ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

214 اثربخشی ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

215 کارایی ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

216 طرح کسب و کار ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

217 دوره بازگشت سرمایه

Pay Back Period
١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

218 WIPO Patent Information Services for Developing Countries: WPIS

١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

219 تامین کنندگان، عرضه کنندگان ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

220 خصوصی سازی، بازگرداندن واحدهای ملی شده ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

221 Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail

کنوانسیون کوتیف
کنوانسیون بین‌الدول حمل‌ونقل با راه‌آهن

یکی از مه ...
١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

222 TIR Convention
Convention on International Transport of Goods Under Cover of TIR Carnets

کنوانسیون TIR
TIR مخفف کلمه فرانسویِ Transpor ...
١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

223 کنوانسیون CMR
پیمانی از سازمان ملل متحد می‌باشد که در ۱۹ مِی ۱۹۵۶ در ژنو، سوییس عقد شد. این پیمان در مورد قوانین مختلف در صنعت حمل و نقل زمینی می‌ ...
١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

224 Bill of Exchange
برات ارزی
١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

225 کشور های CIS
کشورهای مستقل/ مشترک المنافع
Commonwealth of Independent States

اتحادیه‌ای شامل برخی از جمهوری‌های مستقل اتحاد جماهیر شورو ...
١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

226 گواهی SFR
Statement For Registration
گواهی ثبت استاندارد در موسسه استاندارد
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

227 فرم MD
Manufacture Declaration
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

228 فرم SD
Supplier Declaration
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

229 Clean Report of Findings

یک سند گمرکی است که توسط موسسات بازرسی کالا صادر می شود و نشان می دهد که قیمت کالا در مبدا مورد تایید شرکت بازرسی قرا ...
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

230 فرم S.A.D
Single Administrative Document

سند واحد ادارى: يک فرم اظهارنامه گمرکی است که می تواند تمام رويه‌هاى اظهار کالا را با ذکر کُد مخصو ...
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

231 اعتبار اسنادی یوزانس ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

232 اعتبار اسنادی غیر فعال ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

233 اعتبارات اسنادی
Letter of Credit
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

234 حمل و نقل رو-رو ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

235 Delivered Duty Paid
تحویل با پرداخت عوارض و حقوق گمرکی (مقصد تعیین شده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

236 Delivered Duty Unpaid
تحویل بدون پرداخت عوارض و حقوق گمرکی (مقصد تعیین شده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

237 Delivered Ex Quay
تحویل در اسکله (بندر مقصد تعیین شده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

238 Delivered Ex Ship
تحویل از کشتی (بندر مقصد تعیین شده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

239 Delivered at Frontier
تحویل در مرز (محل تعیین شده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

240 Carriage and Insurance Paid To
کرایه حمل و حق بیمه پرداخت شده (بندر مقصد تعیین شده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

241 Carriage Paid To
کرایه حمل پرداخت شده (بندر مقصد تعیین شده )
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

242 CIF
هزینه بیمه و کرایه حمل ( بندر مقصد تعیین شده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

243 CFR
هزینه و کرایه حمل (بندر مقصد تعیین شده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

244 FOB
تحویل روی عرشه (بندر تعیین شده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

245 FAS
تحویل در کنار کشتی ( بندر تعیین شده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

246 FCA
تحویل به حمل کننده ( در محل تعیین شده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

247 Exw
تحویل کالا در محل کار ( درب کارخانه تولید کننده)
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

248 اینکوترمز
مقررات رسمی اتاق بازرگانی بین المللی در مورد تفسیر اصطلاحات تجاری.

ICC official rules for the interception of trade terms.
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

249 مالکیت کامل ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

250 مونتاژ ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

251 اجرای پروژه تا مرحله راه اندازی ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

252 تولید قراردادی ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

253 قرارداد فرانشیز ی ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

254 گیرنده امتیاز ( علاوه بر کلیه معانی ذکر شده در بالا) ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

255 اعطا کننده امتیاز ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

256 اعطای امتیاز ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

257 شرکت تجاری ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

258 شرکت مدیریت صادرات ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

259 Free Marketing

بازاریابی رایگان
١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

260 سفارش پستی ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

261 نمایندگان فروش سیار ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

262 صادرات مستقیم ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

263 صادرات موردی ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

264 Contractor's All Risk
بیمه تمام خطر مقاطعه کاران
به منظور پوشش کامل بیمه گذار در مقابل زیان های مالی ناشی از خسارت های طبیعی و غیر طبیعی و غی ...
١٣٩٨/٠٤/٢١
|

265 بیمه نامه تمام خطر نصب (Erection All Risks)
بیمه نامه ای است که خسارت های فیزیکی غیر قابل پیش بینی و ناشی از حادثه را در زمان اجرای عملیات نصب یا ...
١٣٩٨/٠٤/٢١
|

266 بیمه نامه W.A
With Particular Average

در بيمه‌نامه‌هايي‌ كه‌ با شرايط دبليو.ا. صادر مي‌شود، بيمه‌گر علاوه‌ بر پرداخت‌ خسارات‌ عمومي‌،تعهد ...
١٣٩٨/٠٤/١٨
|

267 بیمه نامه F.P.A
Free From Particular Average

بیمه با شرط بدون خسارت خاص ( F.P.A ) صرفا فقدان یا خسارت کامل کالا و خطر احتمالی خسارت عم ...
١٣٩٨/٠٤/١٨
|

268 فعالیت های پیش بینی شده ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

269 فعالیت های تکراری ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

270 اهداف کوتاه مدت و بلند مدت ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

271 به بالاترین سطح رساندن، به حداکثر رساندن ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

272 عملیات جاری ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

273 نشان تجاری ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

274 اختراع ثبت شده، حق انحصاری ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

275 شهرت برند ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

276 اقدامات سازنده سازمانی ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

277 OPM
مدیریت پروژه سازمانی
١٣٩٨/٠٤/١٦
|

278 برنامه های اجرایی ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

279 انصاف ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

280 درونی، داخلی، ذاتی، اصلی ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

281 بیرونی، خارجی ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

282 جامع یا محدود ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

283 مشخص/ نشانه گیری شده ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

284 جدول زمانی ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

285 کارمند، پرسنل، کادر، هیئت ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

286 (علاوه بر معانی گفته شده) وابسته، مربوط ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

287 ارتباط متقابل، وابستگی ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

288 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

OHSAS 18001: Occupational Health and Safety Assessment Series

١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

289 مشخصه فنی ١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

290 گروه کاری بین المللی صنعت خودرو

International Automotive Task Force
١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

291 کمیته بین المللی الکترونیک ١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

292 مرجع صدور گواهینامه ١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

293 عضو ناظر

O-members can observe the standards that are being developed, offering comments and advice. While P-members actively participate by v ...
١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

294 عضو فعال
Participating Member
١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

295 عضو مکاتبه ای ١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

296 سازمان بین المللی استاندارد

International Organization for Standardization
١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

297 استاندارد ملی فرانسه

(Association Fran�aise de Normalisation (AFNOR, en: French Standardization Association
١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

298 استاندارد ملی روسیه

(Russian: ГОСТ) refers to a set of technical standards maintained by the Euro-Asian Council for Standardization )
١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

299 استاندارد ملی انگلستان

British Standards Institution
١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

300 استاندارد ملی آمریکا ١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

301 استاندارد ملی ژاپن
Japanese Industrial Standards
١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

302 استاندارد ملی آلمان
(Deutsches Institut f�r Normung (DIN; in English, the German Institute for Standardization
١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

303 استاندارد ملی ایران


موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (ماتصا)
Institute of Standards and Industrial Research of IRAN
١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

304 استاندارد منطقه ای ١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

305 مدیریت جامع کیفیت (TQM) ١٣٩٨/٠٤/٠٧
|

306 تکامل یافته، پیچیده تر/ جزئی تر/ مفصل و مبسوط شده ١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

307 زیر نظر داشتن، نظارت کردن ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

308 اقدامات صحیح/ مناسب ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

309 درخواست ها/ نیازهای متناقض ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

310 اتمام، به نتیجه رساندن ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

311 اختیار دادن ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

312 بهینه سازی ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

313 در برابر ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

314 نشان دهنده، ارائه کننده/ دهنده ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

315 برخی کسب و کارهای ویژه/ بخصوص

Lines of business: countable noun
Your line of business or work is the kind of work that you do.
١٣٩٨/٠٣/٣١
|

316 انواع ریسک ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

317 تامین بودجه/ وجه، تامین مالی ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

318 پروژه های خاص/ اختصاصی ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

319 برنامه ریزی کلان پروژه ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

320 تدوین خط مشی پروژه ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

321 ارتباطات پروژه ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

322 رخداد پروژه ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

323 کیف پول الکترونیکی ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

324 داده پیام ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

325 مخاطب ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

326 امضا کننده ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

327 اطلاعات خصوصی، داده پیام های شخصی ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

328 واسط بادوام ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

329 عقد/ قرارداد از راه دور ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

330 خود متعادل ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

331 انجمن ملی واسطه های اوراق بهادار
National Association of Securities Dealers
١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

332 وجه نقد پرداختی با عنوان سود سهام ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

333 سازماندهی پروژه ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

334 متناسب سازی با پروژه ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

335 مدیریت مرحله به مرحله ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

336 مدیریت موارد خاص ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

337 مدیریت اقلام قابل تحویل ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

338 ( معمولا با within) دسته بندی/ گروه بندی/ طبقه بندی شده. ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

339 بهینه سازی دانش ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

340 حاکمیت سبد/ پورتفولیو ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

341 بازخورد بسته کاری ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

342 گزارش مورد/ موارد خاص بسته کاری ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

343 گزارش مورد/ موارد خاص مرحله ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

344 گزارش مورد/ موارد خاص پروژه ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

345 منتخب، برگزیده ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

346 معمولا با of: بسیار، فراوان ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

347 واحد عملیاتی ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

348 از رده خارج شده، لغو شده ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

349 پایان پورتفولیو، اتمام/ خاتمه پورتفولیو ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

350 توجه مدیریت ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

351 شرایط/ موقعیت خاص ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

352 گزارش پایان بسته کاری ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

353 گزارش پایان پروژه ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

354 گزارش پایان مرحله ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

355 گزارش بسته کاری ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

356 فهرست/ ثبت ذینفعان پروژه ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

357 فهرست/ لیست رخداد/ وقایع پروژه ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

358 فهرست ریسک پروژه ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

359 ثبت فنی پروژه، سوابق مدارک فنی پروژه ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

360 سوابق مستندات پروژه، ثبت اسناد پروژه ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

361 سوابق روزانه پروژه ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

362 اعتبار دهی ( علاوه بر کلیه معانی عنوان شده) ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

363 قابلیت ها، توانمندی ها، ظرفیت ها، امکانات ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

364 مجاز، مصوب، مامور، مختار، موجه ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

365 اولویت بندی شده ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

366 ارزیابی شده ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

367 طبقه بندی شده ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

368 قابل سنجش ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

369 پورتفولیوهای متمم/ فرعی ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

370 پورتفولیوهای متمم ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

371 دفتر مدیریت پروژه ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

372 پژوهشگر ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

373 مدیران میانی ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

374 کمیته راهبری ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

375 مجموعه ای از برنامه ها ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

376 مرجع اصلی ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

377 این واژه جدید توسط زینب زرمسلک در سال ۱۳۹۴ شمسی از ترکیب دو واژه security و innovation خلق شد.
به معنای امنیت و (در) نوآوری
١٣٩٨/٠٣/٢٣
|