برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1291 100 1

Adam

/ˈædəm/ /ˈædəm/

معنی: آدم، ادم ابولبشر
معانی دیگر: (منسوب به سبک مبل سازی و معماری برادران انگلیسی آدام در قرن هیجدهم) دارای خطوط و دیواره های مستقیم و مزین به گل و بوته، آدم ابوالبشر، حضرت آدم، اسم خاص مذکر

بررسی کلمه Adam

اسم ( noun )
مشتقات: Adamic (adj.), Adamite (n.)
• : تعریف: according to the Old Testament, the name of the first man, created by God from dust, and the progenitor of the human race.

واژه Adam در جمله های نمونه

1. Adam raised the issue of multimedia applications and much useful discussion ensued.
[ترجمه ترگمان]ادم مساله کاربردهای چند رسانه‌ای را مطرح کرد و بحث بسیار مفیدی در این زمینه درگرفت
[ترجمه گوگل]آدم موضوع مسائل مربوط به برنامه های چندرسانه ای را مطرح کرد و بحث بسیار مفیدی صورت گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. In the Bible it says that Adam begat Cain and Abel.
[ترجمه ترگمان]در انجیل آمده‌است که آدام begat کین و آبل
[ترجمه گوگل]در کتاب مقدس می گوید که آدام کین و آبل را بنا نهاد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Adam whistled happily on his way to work.
[ترجمه ترگمان]ادم با خوشحالی سوتی زد تا کار کند
[ترجمه گوگل]آدم با خوشحالی از راهش برای کار کردن سوت زد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Adam sought guidance from the Almighty.
[ترجمه ترگمان]ادم به دنبال راهنمایی از جانب خدای متعال بود
[ترجمه گوگل]آدم از خداوند هدایت می کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف Adam

آدم (اسم)
adam , man , person , one , fellow , bloke , cove , gink , homo
ادم ابولبشر (اسم)
adam

معنی عبارات مرتبط با Adam به فارسی

رجوع شود به: puttyroot
اصلا نشناختن
اصلا نشناختن، اصلا به جا نیاوردن
مرد، پسر
تمایل (فرضی) بشر به گناه

معنی کلمه Adam به انگلیسی

adam
• first man and the husband of eve (biblical); male first name
• if you say that you don't know someone from adam or wouldn't know them from adam, you mean that you do not know them at all; an informal expression.
adam and eve
• first man and woman created by god (biblical)
adam bell
• legendary english outlaw who was good archer
adam bridge
• passage between israel and jordan
adam smith
• (1723-1790) scottish philosopher and political economist (advocator of free market economy)
not know someone from adam
• not recognize at all, unable to distinguish between people
not to know a person from adam
• not to know a person at all
son of adam
• human being, man
the old adam
• human tendency to do evil

Adam را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد خ1
کنایه از روز ازل

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی adam
کلمه : adam
املای فارسی : عدم
اشتباه تایپی : شیشئ
عکس adam : در گوگل

آیا معنی Adam مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )