برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1328 100 1

Ardent

/ˈɑːrdənt/ /ˈɑːdnt/

معنی: سوزان، تند و تیز، گرم
معانی دیگر: (احساسات) سوزان، پرتب و تاب، آتشین، دوآتشه، پروپاقرص، وفادار، تفسان، داغ

بررسی کلمه Ardent

صفت ( adjective )
مشتقات: ardently (adv.)
(1) تعریف: having or characterized by very strong feelings such as passion, devotion, or desire; fervent.
مترادف: burning, devoted, fervent, fervid, impassioned, intense, passionate, perfervid
متضاد: cool, frigid
مشابه: big, dear, desirous, devout, eager, emotional, enthusiastic, heated, high-spirited, hot, lyrical, romantic, spirited, strong, torrid, zealous

- He was not a very religious man, but his wife was an ardent believer.
[ترجمه 6666] او‌ مرد‌بسیار‌ مذهبی‌نبود‌اما‌همسرش‌یه‌معتقد‌دوآتیشه‌بود‌
|
[ترجمه ترگمان] او مرد بسیار مذهبی نبود، اما زنش معتقد بود
[ترجمه گوگل] او مرد بسیار مذهبی نبود، اما همسرش یک مؤمن مشتاق بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- I've always been an ardent fan of reggae.
[ترجمه ترگمان] من همیشه طرفدار خفن ریگی بودم
[ترجمه گوگل] همیشه طرفدار رگگایی هستم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

واژه Ardent در جمله های نمونه

1. ardent love
عشق آتشین

2. one of hitler's ardent followers
یکی از پیروان تندوتیز هیتلر

3. I've never met such an ardent pacifist as Terry.
[ترجمه Amir] من تا به حالا هیچ صلح طلب شدیدی مانند تری را ندیده بودم
|
[ترجمه ترگمان]من تا به حال چنین صلح ardent رو با تری ندیده بودم
[ترجمه گوگل]من هرگز به عنوان یک صلح طلب شدید به عنوان تری ملاقات نکردم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She was an ardent disciple of Freud.
[ترجمه ترگمان]او یکی از مریدان سرسخت فروید بود
[ترجمه گوگل]او شاگرد مشتاق فروید بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. All her life she was an ardent feminist.
[ترجمه ترگمان]در تمام عمرش این زن طرفدار feminist بود
[ترجمه گوگل]تمام عمر او یک زن فمینیست است
[ترجمه شما] ...

مترادف Ardent

سوزان (صفت)
alight , ablaze , burning , scorching , ardent , galling , scathing , torrid , afire , aflame , fervid , inflaming
تند و تیز (صفت)
ardent , stringent , astringent , spiky , nippy , peppery
گرم (صفت)
ardent , hot , ebullient , warm , peppery , thermal , muggy , warmish , perfervid

معنی عبارات مرتبط با Ardent به فارسی

نوشابه های الکلی قوی (مثل ویسکی)

معنی کلمه Ardent به انگلیسی

ardent
• fervent, zealous, enthusiastic
• an ardent supporter or opponent of something feels very strongly about it.
ardent fan
• enthusiastic admirer, enthusiast, devotee
ardent love
• passionate love, fervent and enthusiastic love
ardent speech
• passionate speech, lecture which is given with a lot of zeal and emotion
ardent supporter
• enthusiastic backer, steadfast advocate, ardent follower

Ardent را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد علیزاده
A person who have a particular prejudice on a special matter that he speak emotionaly not reasonably

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی ardent
کلمه : ardent
املای فارسی : اردنت
اشتباه تایپی : شقیثدف
عکس ardent : در گوگل

آیا معنی Ardent مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )