برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1215 100 1

a tower of strength

واژه a tower of strength در جمله های نمونه

1. He was a tower of strength to his sisters when their father died.
[ترجمه ترگمان]وقتی پدرشان مرد، او یک برج قدرت برای خواهرانش بود
[ترجمه گوگل]وقتی پدرش فوت کرد، برجهای قدرتش به خواهرانش بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Her father was a tower of strength to her when her marriage broke up.
[ترجمه ترگمان]وقتی ازدواج او قطع شد پدرش یک برج قدرت برای او بود
[ترجمه گوگل]پدرش هنگامی که ازدواج خود را از دست داد، یک برج قدرت بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Mr Foster is a tower of strength to his party.
[ترجمه ترگمان]آقای فاستر یک برج قدرت برای حزبش است
[ترجمه گوگل]آقای فاستر برج قدرت برای حزب خود است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Polly was a tower of strength to me when I was ill.
[ترجمه ترگمان]وقتی بیمار بودم، پولی برای من یک برج قدرت بود
[ترجمه گوگل]پولی یک برج قدرت بود وقتی که بیمار شدم
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه a tower of strength به انگلیسی

a tower of strength
• person who can be leaned upon and count on to give much support and comfort

a tower of strength را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بابک ر و
استوره صلابت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی a tower of strength مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )