برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1316 100 1

activity analysis

واژه activity analysis در جمله های نمونه

1. Travel - Activity Analysis using the data collected through the Probe Person Monitoring.
[ترجمه ترگمان]تحلیل فعالیت - تحلیل فعالیت با استفاده از داده‌های جمع‌آوری‌شده از طریق وارسی افراد سری
[ترجمه گوگل]سفر - تجزیه و تحلیل فعالیت با استفاده از داده های جمع آوری شده از طریق مانیتور شخصی پروب
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The economic activity analysis of electric power supply enterprises is important to improve economic management and increase economic benefits.
[ترجمه ترگمان]تحلیل فعالیت اقتصادی شرکت‌های تامین برق از اهمیت بالایی برخوردار است تا مدیریت اقتصادی را بهبود بخشد و مزایای اقتصادی را افزایش دهد
[ترجمه گوگل]تجزیه و تحلیل فعالیت های اقتصادی شرکت های تامین برق برای بهبود مدیریت اقتصادی و افزایش مزایای اقتصادی مهم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The economic activity analysis as an effective measure in the management of enterprises has been greatly recommended by many economists in many monographic works.
[ترجمه ترگمان]تحلیل فعالیت اقتصادی به عنوان یک معیار موثر در مدیریت شرکت‌ها به شدت توسط بسیاری از اقتصاددانان در بسیاری از آثار monographic پیشنهاد شده‌است
[ترجمه گوگل]تجزیه و تحلیل فعالیت های اقتصادی به عنوان یک اقدام موثر در مدیریت شرکت ها توسط بسیاری از اقتصاددانان در بسیاری از کار ...

معنی activity analysis در دیکشنری تخصصی

activity analysis
[ریاضیات] تحلیل فعالیت

معنی کلمه activity analysis به انگلیسی

activity analysis
• analysis by means of mathematical model

activity analysis را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی activity analysis مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )