انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 899 100 1

بررسی کلمه adage

اسم ( noun )
• : تعریف: an old familiar saying that expresses folk wisdom; proverb.
مترادف: aphorism, proverb
مشابه: apothegm, Atticism, byword, dictum, gnome, maxim, motto, saw, saying, truism

- You've been making promises, but I believe in the old adage that "actions speak louder than words."
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] شما به وعده‌های خود عمل کرده‌اید، اما من به این ضرب‌المثل قدیمی اعتقاد دارم که می‌گوید: \" کارها رساتر از کلمات صحبت می‌کنند \"
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] شما وعده داده اید، اما من به ادعای قدیمی اعتقاد دارم که 'اعمال با صدای بلندتر از کلمات بیان می شود '
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

واژه adage در جمله های نمونه

1. Remember the old adage — buy cheap, buy twice!
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این ضرب‌المثل قدیمی را به خاطر داشته باشید - خرید ارزان بخرید، دو بار بخرید!
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]یادآوری قدیمی - خرید ارزان، خرید دو بار!
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. He remembered the old adage 'Look before you leap'.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این ضرب‌المثل قدیمی را به یاد می‌آورد که قبل از اینکه بجهد به یاد ضرب‌المثل قدیمی می‌افتد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او ادعای قدیمی 'نگاه قبل از اینکه شما جهش' به یاد می آورد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. According to the old adage, a picture is worth a thousand words.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]طبق گفته قدیمی، یک تصویر ارزش هزاران کلمه را دارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]با توجه به ادعای قدیمی، یک تصویر ارزش هزار کلمه است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. Forget the old adage about non-stop bicycling; the growing Community badly needs a decade of constitutional calm.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ضرب‌المثل قدیمی را در مورد دوچرخه‌سواری غیر استاپ فراموش کنید؛ جامعه رو به رشد به سختی به یک دهه از آرامش قانون اساسی نیاز دارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]فراموش کردن ادبیات قدیمی در مورد دوچرخه بدون توقف؛ جامعه رو به رشد به شدت نیاز به یک دهه آرامش قانون اساسی دارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. Nowhere is the showbiz adage more true than here.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این ضرب‌المثل معروف در هیچ کجای دنیا صادق نیست
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در هیچ کجای نمایش صحنه ای واقعی تر از این نیست
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. The old adage needs to be remembered when fighting breaks out in the Balkans.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این ضرب‌المثل قدیمی باید زمانی به خاطر داشته باشد که جنگ در بالکان درگرفته است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در هنگام مبارزه برکناری در بالکان، احتیاط قدیمی باید مورد توجه قرار گیرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. The old adage is the show must go on.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ضرب‌المثل قدیمی این است که نمایش باید ادامه پیدا کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ادعای قدیمی این است که نمایش باید ادامه یابد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. The old adage about not changing a winning team is not true, but is a starting point.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]گفته قدیمی درباره تغییر یک تیم برنده درست نیست، بلکه نقطه شروع است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ادعای قدیمی در مورد تغییر یک تیم برنده درست نیست، اما نقطه شروع است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. The old adage that prevention is better than cure certainly holds true; as some contractors have discovered to their cost.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این ضرب‌المثل قدیمی که پیش‌گیری بهتر از درمان است قطعا صادق است؛ چرا که برخی از پیمانکاران به هزینه خود پی برده‌اند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ادعای قدیمی که پیشگیری بهتر از درمان است مطمئنا درست است؛ به عنوان برخی از پیمانکاران به هزینه خود را کشف کرده اند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Does the student follow the old adage that to read and paraphrase one book is plagiarism but to use two is research?
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]آیا دانش‌آموز این ضرب‌المثل قدیمی را دنبال می‌کند که خواندن و تفسیر کتاب ادبی است، اما استفاده از آن دو تحقیق است؟
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آیا دانش آموز پیروی از ادب قدیمی است که برای خواندن و فریب دادن یک کتاب، سرقت ادبی است اما استفاده از دو تحقیق است؟
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. Yet, as the old adage goes: Easier said than done.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]با این حال، همان طور که این ضرب‌المثل قدیمی گفته می‌شود: راحت‌تر از این است که انجام شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]با این حال، به عنوان ادعای قدیمی می گوید آسان تر از انجام می شود گفت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Archer is proof of the adage that when people write fiction, they show their true colours.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]آرچر، اثبات این ضرب‌المثل است که وقتی مردم داستان را می‌نویسند، رنگ‌های حقیقی خود را نشان می‌دهند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آرچر اثبات این ادعا است که وقتی مردم نوشتن داستان می کنند، رنگ واقعی آنها را نشان می دهد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. The oldest and truest adage of the recording world is that newer is not necessarily better.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]قدیمی‌ترین و واقعی‌ترین ضرب‌المثل دنیا این است که جدیدتر لزوما بهتر نیست
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]قدیمی ترین و واقعی ترین ادعای جهان ضبط این است که جدیدتر لزوما بهتر نیست
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. The old adage that those who try hardest succeed furthest should be made to apply.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این ضرب‌المثل قدیمی می‌گوید که آن‌هایی که بیش‌ترین تلاش را می‌کنند باید نهایت تلاش خود را بکنند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ادعای قدیمی که کسانی که بیشترین تلاش را برای موفقیت در نظر دارند، بایستی اعمال شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف adage

ضرب المثل (اسم)
adage , saying , proverb , byword , gnome , saw
مثل (اسم)
adage , proverb , example , instance , maxim , exemplar
امثال و حکم (اسم)
adage , saw , apothegm

معنی کلمه adage به انگلیسی

adage
• proverb, maxim, traditional saying
• an adage is a saying which people use to express a general truth about life.
talmudic adage
• talmudic proverb

adage را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد شما درباره معنی adageنام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی adage
کلمه : adage
املای فارسی : ادگ
اشتباه تایپی : شیشلث
عکس adage : در گوگل


آیا معنی adage مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )