برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1288 100 1

adopted

/əˈdɑːpt/ /əˈdɒpt/

پذیرفته، گرفته، اختیارشده

واژه adopted در جمله های نمونه

1. japan has adopted many western customs
ژاپن بسیاری از رسوم غرب را اقتباس کرده است.

2. the policy adopted by the government
سیاستی که دولت اتخاذ کرده است

3. his recommendation was adopted by the committee
پیشنهاد او مورد تصویب شورا قرار گرفت.

4. after the revolution, they adopted a harsher policy
پس از انقلاب سیاست خشن‌تری را اتخاذ کردند.

5. they tried to serve their adopted land and to forget about their mother country
آنان کوشیدند به کشور گزیده‌ی خودشان خدمت کرده و کشور مادری خود را فراموش کنند.

6. since they couldn't have children of their own, they adopted a homeless child
چون بچه‌دار نمی‌شدند یک بچه بی‌خانمان را به فرزندی خود پذیرفتند.

7. The committee ultimately adopted his suggestions.
[ترجمه ترگمان]این کمیته در نهایت پیشنهادهای خود را پذیرفت
[ترجمه گوگل]کمیته در نهایت پیشنهادات خود را پذیرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. He took an oath of allegiance to his adopted country.
[ترجمه ترگمان]او سوگند وفاداری به کشور خود را بر زبان آورد
[ترجمه گوگل]او سوگند به وفاداری به کشور خود را به ت ...

معنی کلمه adopted به انگلیسی

adopted
• taken as one's own; taken and raised as part of a family (of a child)
adopted child
• child that is taken legally into and raised in a family that is not his original biological family
adopted her
• took her as one's own child
adopted him
• took him as one's own child
adopted the idea
• approved the plan, appropriated the idea

adopted را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

پريسا
فرزندخوانده
smht
وقف داده
roza
به فرزندی قبول کردن
maryam
اقتباسی
Leili
اتخاذ شده
هانی
a family take care or raised one person
حمزه
انتخاب شده
Setayesh-Arya
برگرفته شده
عاطفه
حضانت و فرزندخواندگی
مهدی صباغ
Adjective :

پذیرفته شده
فرزندخوانده شده
تحت سرپرستی دیگران قرار گرفته شده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی adopted
کلمه : adopted
املای فارسی : ادپتد
اشتباه تایپی : شیخحفثی
عکس adopted : در گوگل

آیا معنی adopted مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )