برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1279 100 1

against the grain


برخلاف میل یا طینت کسی، ناخوشایند، رنجه آور، به طور عمود بر آوندهای چوب، برخلاف میل یا ظرفیت شخص، ازبیراهه

واژه against the grain در جمله های نمونه

1. Privatisation goes against the grain of their principle of opposition to private ownership of industry.
[ترجمه ترگمان]خصوصی‌سازی بر خلاف اصل مخالفت خود با مالکیت خصوصی صنعت است
[ترجمه گوگل]خصوصی سازی علیه اصل مخالفت خود با مالکیت خصوصی صنعت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I often have to make decisions that go against the grain .
[ترجمه سارا] من اغلب مجبورم تصمیماتی بگیرم که بر خلاف میلم است.
|
[ترجمه ترگمان]من اغلب باید تصمیماتی بگیرم که بر ضد غله شرکت کنند
[ترجمه گوگل]من اغلب مجبورم تصمیماتی بگیرم که علیه دانه ها باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Mary is always honest and it went against the grain to tell lies.
[ترجمه ترگمان]مری همیشه صادق است و برای گفتن دروغ به گندم ادامه می‌دهد
[ترجمه گوگل]مریم همیشه صادقانه است و در برابر دانه ها دروغ می گوید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی عبارات مرتبط با against the grain به فارسی

مایه دردسر بودن - نگران کننده بودن

معنی کلمه against the grain به انگلیسی

against the grain
• in opposition to the flow (of wood, meat, etc.); in opposition to what is natural

against the grain را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

هادی سلیمی
عمل کردن بر خلاف عقیده، رفتار کردن بر خلاف میل

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی against the grain
کلمه : against the grain
املای فارسی : اگینست تاه گرین
اشتباه تایپی : شلشهدسف فاث لقشهد
عکس against the grain : در گوگل

آیا معنی against the grain مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )