برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1284 100 1

aid

/ˈeɪd/ /eɪd/

معنی: هم دست، کمک، یاری، یاور، حمایت، مساعدت، مدد کار، معونت، کمک کردن، یاری کردن، مساعدت کردن، حمایت کردن، پشتیبانی کردن
معانی دیگر: همدستی، همیاری، معاضدت، ور دست، معاون، دستیار، پیشکار، وسیله ی کمک، مخفف: سازمان توسعه بین المللی، بردست

بررسی کلمه aid

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: aids, aiding, aided
• : تعریف: to provide assistance, help, or relief to.
مترادف: assist, help
متضاد: hamper, hinder, impede, injure
مشابه: abet, accommodate, benefit, bolster, foster, further, hand, serve, succor, support, uphold

- The volunteers aided the earthquake victims as well as they could.
[ترجمه ترگمان] این داوطلبان تا آنجا که می‌توانستند به قربانیان زلزله کمک کردند
[ترجمه گوگل] داوطلبان به قربانیان زلزله کمک می کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- A young man aided us in finding the hotel.
[ترجمه ترگمان] یه مرد جوون کمکمون کرد که هتل رو پیدا کنیم
[ترجمه گوگل] یک مرد جوان در جستجوی هتل کمک کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل ناگذر ( intransitive verb )
• : تعریف: to give support, help, or assistance.
مترادف: assist, chip in, help, pitch in, serve
متضاد: hinder
مشابه: ameliorate, ease, minister

- The resource librarian will be happy to aid in your search.
[ترجمه ترگمان] کتابدار منبع خوشحال خواهد بود که به جستج ...

واژه aid در جمله های نمونه

1. the aid was to be funneled to the contras
قرار بود کمک به ((کنترا))ها رسانده شود.

2. an engineer's aid
کمک مهندس

3. some drugs aid digestion
برخی داروها گوارش را آسان می‌کنند.

4. to invoke aid
استدعای کمک کردن

5. to secure aid
کمک گرفتن

6. to solicit aid
تقاضای کمک کردن

7. with the aid of friends
به یاری دوستان

8. a call for aid
درخواست کمک

9. financial and technical aid to african countries
کمک‌های مالی و فنی به کشورهای افریقا

10. to provide military aid for our allies
تامین کمک نظامی جهت متحدان ما

11. data pertinent to federal aid
داده‌های وابسته به کمک دولت فدرال

12. the government decided to extend aid to those in need
دولت بر آن شد که به نیازمندان کمک کند.

13. we must all come to the aid of our embattled party
همگی باید به کمک‌حزبمان که از هر سو مورد حمله است بشتابیم.

14. we have to provide our farmers with finan ...

مترادف aid

هم دست (اسم)
accessary , accessory , accomplice , collaborator , complice , adjoint , aid , partner , associate , helper , pal , cooperator
کمک (اسم)
support , accommodation , hand , adjoint , aid , service , help , assistance , helping , helper , assistant , succor , adjutant , subservience , avail , mate , relief , seconder , subserviency , furtherance , helpmeet , succorer
یاری (اسم)
aid , service , help , helping , companionship , adjutancy , succor , synergy
یاور (اسم)
collaborator , aid , helper , assistant , adjutant , adjuvant , helpmate
حمایت (اسم)
aid , shelter , defense , vindication , aegis , protection , patronage , lee
مساعدت (اسم)
aid , help , assistance , favor , backstop , favour
مدد کار (اسم)
aid
معونت (اسم)
aid
کمک کردن (فعل)
relieve , assist , hand , aid , help , boost , facilitate , bestead , bested , redound
یاری کردن (فعل)
assist , aid , help , succor , bestead , succour
مساعدت کردن (فعل)
assist , aid , help
حمایت کردن (فعل)
support , stead , aid , assert , defend , protect
پشتیبانی کردن (فعل)
countenance , support , backup , aid , champion , prop , rally , second

معنی عبارات مرتبط با aid به فارسی

کمک هزینه ء تحصیلی
(ارتش امریکا) درمانگاه خط مقدم جبهه (جهت دادن کمک های نخستین و گسیل به بیمارستان)
(مجازی - b و a کوچک) چاره ی سطحی و موقتی (برای مسئله ای بغرنج و حیاتی)، (نام تجارتی)، نوار کوچک زخم بندی که لبه های آن چسبناک است
(انگلیس) سمعک (امریکا: hearing did)
(پزشکی) کمک های نخستین، کمک های اولیه، پیش کمک، نخستین یاری، کمک مقدماتی
بودجه ای که دولت فدرال در اختیار ایالت ها قرار می دهد (یا توسط بنیادهای مختلف به اشخاص داده می شود) تا به مصرف پروژه ی بخصوصی برسد، کمک مالی مشروط، اعانه ملی، کمک هزینه
سمعک، گوشیار
کمک دولت به موسسات عام المنفعه وغیره

معنی کلمه aid به انگلیسی

aid
• help; assistance; accessory
• help; assist
• aid is money, equipment, or services that are provided for people in need.
• an aid is something that makes things easier to do.
• if you aid a person or an organization, you help them.
• see also first aid, legal aid.
• if an activity or event is in aid of a particular cause, it raises money for that cause.
• if you do something with the aid of a particular person or thing, they help you to do it.
• if you go to the aid of someone, you try to help them.
aid and abet
• help someone commit a crime; assist someone
acoustic aid
• device used to help one hear, hearing aid
american aid
• monetary assistance to the state of israel from the united states of america for military economical food and other purposes
annual aid
• support which is received on a yearly basis
band aid
• band-aid is a type of sticky plaster used to cover small cuts on your body; band-aid is a trademark.
came to his aid
• rescued him, helped him
deaf aid
• a deaf-aid is a hearing aid.
disbursement of aid
• paying of aid money
drink the kool aid
• become a set and strong believer in something; accept a philosophy or concept in a devoted and heartily manner or follow someone blindly
economic aid
• financial support
emotional first aid
• immediate psychological treatment or support
financial aid
• monetary assistance
...

aid را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رسول
مستشار
military aid= مستشار نظامی
خورشيدوند
كمك وسایل کمک ناوبرى aids to navigation - ايده كمك به سيل گير Idiom to aid Floodgate
oblation اهداي نان خيرات Blanket پتو ....
We helped them patriotic
ماهم ميهن پرستانه به آنهاكمك كرديم
generosity بخشش، بلند نظري ،سخاوت، خیر خواهي گشاده دستي
Skh
حمایت کردن پشتیبانی کردن
آراز فرشباف
(n.):
کمک، امداد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی aid
کلمه : aid
املای فارسی : اید
اشتباه تایپی : شهی
عکس aid : در گوگل

آیا معنی aid مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )