برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1318 100 1

and the like


و غیره، قس علیهذا

واژه and the like در جمله های نمونه

1. Soldiers, policemen, and the like were all called in to help with the emergency.
[ترجمه ترگمان]سربازان و افراد پلیس و نظایر آن‌ها برای کمک به وضعیت اضطراری فرا خوانده شدند
[ترجمه گوگل]سربازان، پلیس ها و مانند آن ها همه برای کمک به اضطراری دعوت شده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A capacity for burying problems made royal commissions and the like instantly attractive to politicians besieged by one knotty issue or another.
[ترجمه ترگمان]ظرفیتی برای دفن مشکلات در کمیسیون‌های سلطنتی و نظایر آن برای سیاستمدارانی که در محاصره یکی از مسائل پیچیده و پیچیده قرار داشتند، جذاب بود
[ترجمه گوگل]یک ظرفیت برای دفن مسائل، کمیسیون سلطنتی و مانند آن را فورا جذاب برای سیاستمداران محاصره شده توسط یک مسئله گره خورده و یا دیگری
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I accept that downs and heaths and the like need management if they are to survive.
[ترجمه ترگمان]من آن بلندی‌ها و heaths را می‌پذیرم و در صورتی که آن‌ها زنده بمانند، نیاز به مدیریت دارند
[ترجمه گوگل]من قبول می کنم که در صورت زنده ماندن، سقوط و رکود و مانند آن نیاز به مدیریت دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی عبارات مرتبط با and the like به فارسی

معنی and the like در دیکشنری تخصصی

and the like
[ریاضیات] و غیره

معنی کلمه and the like به انگلیسی

and the like
• and others of the same kind, and those of the same type

and the like را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

mehdi
و مانند آن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی and the like
کلمه : and the like
املای فارسی : اند تاه لیک
اشتباه تایپی : شدی فاث مهنث
عکس and the like : در گوگل

آیا معنی and the like مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )