برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1278 100 1

appeal to

واژه appeal to در جمله های نمونه

1. He tried to appeal to their finer feelings .
[ترجمه ترگمان]سعی کرد به احساسات finer متوسل شود
[ترجمه گوگل]او سعی کرد تا احساسات دقیق ترشان را تقبیح کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The book will appeal to young readers.
[ترجمه ترگمان]این کتاب برای خوانندگان جوان جذاب خواهد بود
[ترجمه گوگل]این کتاب به خوانندگان جوان تجدید نظر خواهد کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The party needs to broaden its appeal to voters.
[ترجمه ترگمان]حزب باید درخواست خود را به رای دهندگان افزایش دهد
[ترجمه گوگل]حزب نیاز دارد درخواست تجدید نظر خود را برای رای دهندگان گسترش دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I appeal to all like-minded people to support me.
[ترجمه ترگمان]من از همه کسانی که minded دارند، درخواست می‌کنم که از من حمایت کنند
[ترجمه گوگل]من به همه افرادی که علاقمند به پشتیبانی هستند از من حمایت می کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه appeal to به انگلیسی

appeal to
• make an appeal to; request for help or information to
appeal to the public
• address the people, turn to the public for support
appeal to the senses
• something which is attractive to the physical senses
appeal to the sentiment
• something which attracts the thoughts and feelings
appeal to the supreme court
• appealing of a legal case to the highest court, referral of a case to the supreme court

appeal to را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

a.r
جذابیت داشتن برای
to be interesting or attractive to someone
ببر خشن
to attract or interest somebody

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی appeal to مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )