برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1348 100 1

aquarium

/əˈkweriəm/ /əˈkweəriəm/

معنی: ابزیدان، ابزیگاه، نمایشگاه جانوران و گیاهان ابزی
معانی دیگر: (ظرف بزرگ یا جام یا تانک که در آن ماهی رنگین نگه می دارند) آکواریوم، ماهیخانه، آبزیدان، تانک، شیشه بزرگی که دران ماهی و جانوران دریایی رانمایش میدهند

بررسی کلمه aquarium

اسم ( noun )
حالات: aquaria, aquariums
مشتقات: aquarian (adj.)
(1) تعریف: an artificial pond or container filled with water in which aquatic forms of life are kept.

- We have only tropical fish in our aquarium.
[ترجمه ترگمان] ما فقط ماهی‌های گرمسیری توی آکواریوم - مون داریم
[ترجمه گوگل] ما در ماهی آکواریوم فقط ماهی گرمسیری داریم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- How often do you change the water in your aquarium?
[ترجمه ترگمان] چه زمانی آب را در آکواریوم تان تغییر می‌دهید؟
[ترجمه گوگل] چقدر آب را در آکواریوم خود تغییر می دهید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: a place, usu. a building, where aquatic plants and creatures are kept for exhibit.

- Have you seen the sea lion show at the aquarium?
[ترجمه ترگمان] شیر دریایی تو آکواریوم رو دیدی؟
[ترجمه گوگل] آيا آيينه آفتابي را در آکواريوم نشان ميدهيد؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه aquarium در جمله های نمونه

1. The aquarium has some interesting specimens of unusual tropical fish.
[ترجمه ترگمان]آکواریوم یک نمونه جالب از ماهی‌های گرمسیری غیر معمول دارد
[ترجمه گوگل]آکواریوم دارای نمونه های جالب از ماهی های غیر معمول ماهی گرمسیری است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The aquarium has many tanks of fish.
[ترجمه ترگمان]آکواریوم بسیاری از ماهی‌ها را دارد
[ترجمه گوگل]آکواریوم دارای بسیاری از مخازن ماهی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Previous attempts at filtering and oxygenating aquarium water had failed.
[ترجمه ترگمان]تلاش‌های قبلی در فیلتر کردن آب آکواریوم با شکست مواجه شده بود
[ترجمه گوگل]تلاش های قبلی برای فیلتر کردن و اکسیژن آکواریوم آب شکست خورده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Substrate can consist of fine gravel, aquarium sand or powdered lava.
[ترجمه ترگمان]Substrate می‌تواند شامل ماسه‌های نرم، ماسه آکواریوم و یا lava پودر شده باشد
[ترجمه گوگل]بستر می تواند شامل ماسه خوب، ماسه آکواریوم یا گدازه پودری باشد
...

مترادف aquarium

ابزیدان (اسم)
aquarium
ابزیگاه (اسم)
aquarium
نمایشگاه جانوران و گیاهان ابزی (اسم)
aquarium

معنی کلمه aquarium به انگلیسی

aquarium
• water-filled glass for keeping and exhibiting fish; aquatic zoo, building or facility where aquatic animals and fish are kept and raised for visitors to see and observe
• an aquarium is a glass tank filled with water, usually used to keep fish in.
• an aquarium is also a building, often in a zoo, where fish and underwater animals are kept.
aquarium fish
• fish that are kept in an artificial environment (tank, bowl, etc.)

aquarium را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Tina moslemi pour
اکواریوم
که وسیله ای است که جانوران آبزی و گیاهان آبزی میتوانند در این وسیله زندگی کنند
Ailin🙂
اكواريم
زهره شعبان
محیط آبی
Amin
آکواریم مکانی هست که جانوران آبزی در آن زندگی مکند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی aquarium
کلمه : aquarium
املای فارسی : آکواریم
اشتباه تایپی : شضعشقهعئ
عکس aquarium : در گوگل

آیا معنی aquarium مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )