برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1280 100 1

armed robbery

واژه armed robbery در جمله های نمونه

1. Armed robbery and abduction have been on the increase countrywide.
[ترجمه ترگمان]دزدی مسلحانه و آدم‌ربایی در سراسر کشور صورت‌گرفته است
[ترجمه گوگل]سرقت مسلحانه و ربودن در سراسر کشور افزایش یافته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Incidents of armed robbery have increased over the last few years.
[ترجمه ترگمان]واقعه سرقت مسلحانه در چند سال اخیر افزایش یافت
[ترجمه گوگل]سرقت های مسلحانه در چند سال گذشته افزایش یافته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. They had been found guilty of armed robbery.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها در سرقت مسلحانه دستگیر شده بودند
[ترجمه گوگل]آنها به سرقت مسلحانه متهم شده بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Higgins is facing a charge of armed robbery.
[ترجمه ترگمان]هیگینز \"داره با یه اتهام سرقت مسلحانه روبرو میشه\"
[ترجمه گوگل]هیگگین با اتهام سرقت مسلحانه مواجه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه armed robbery به انگلیسی

armed robbery
• robbery which is committed using a weapon

armed robbery را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Soroushgh97
سرقت مسلحانه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی armed robbery مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )