برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
as - plain - as - the - nose - on - your - face

as plain as the nose on your face

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عباس نعمتی فر
خیلی روشن و واضح

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی as plain as the nose on your face مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )