برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1290 100 1

at home


1- در خانه یا کاشانه یا میهن خود، 2- راحت، آرامیده، بی تکلف

بررسی کلمه at home

اسم ( noun )
• : تعریف: a usu. informal reception of visitors and guests at one's home.

واژه at home در جمله های نمونه

1. Every dog is a lion at home.
[ترجمه ترگمان]هر سگ، یک شیر در خانه است
[ترجمه گوگل]هر سگ در خانه شیر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Go where he will, the wise man is at home His harth the earth, his hall the azure dome.
[ترجمه ترگمان]هر جا که بخواهد برو، مرد عاقل در خانه است و زمین را با گنبد لاجوردی می‌نگرد
[ترجمه گوگل]بروید جایی که او خواهد شد، مرد عاقل در خانه او هارت زمین، سالن خود را گنبد نازک
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Dry bread at home is better than roast meat abroad.
[ترجمه ترگمان]نان خشک در خانه بهتر از گوشت سرخ‌شده در خارج است
[ترجمه گوگل]نان خشک در خانه بهتر از گوشت قرمز در خارج از کشور است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Dirty linen should be washed at home.
[ترجمه ترگمان]رخت شویی کثیف باید در خانه شسته شود
[ترجمه گوگل]لباس کثیف باید در خانه شستشو شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی عبارات مرتبط با at home به فارسی

چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، اول به اهل بیت خودت احسان کن
خانه نشین

معنی کلمه at home به انگلیسی

at home
• at one's residence; evening with guests
charity begins at home
• helping people begins with those who are closest to you
feel at home
• feel comfortable here, make yourself comfortable, act as if this is your home
feels at home
• feels comfortable, feels like he is in his own home
felt at home
• felt as though at home, felt comfortable, felt free to
make oneself at home
• make oneself comfortable, feel at home
make yourself at home
• feel as though you are at your own home, feel comfortable here, make yourself comfortable
not at home
• not within his house, away from home
stay at home
• remain at home

at home را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد خ1
the house, apartment, etc. where you live, especially with your family
Siamak
میزبان بودن در بازی های ورزشی
بازی در خانه حریف هم میشهaway

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی at home
کلمه : at home
املای فارسی : آات حومه
اشتباه تایپی : شف اخئث
عکس at home : در گوگل

آیا معنی at home مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )