انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 897 100 1

بررسی کلمه atavism

اسم ( noun )
مشتقات: atavistic (adj.), atavist (n.)
(1) تعریف: the reappearance of a biological characteristic in an organism after it has not appeared for several generations, or an organism displaying such a characteristic.
مترادف: throwback

- With respect to a human being, the rare occurrence of a tail is an atavism.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] با توجه به انسان بودن، اتفاق نادر دم یک atavism است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] با توجه به یک انسان، رخداد نادر دم یک آتاوریسم است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

(2) تعریف: the recurrence or reappearance of a particular trait, style, attitude, or behavior that seemed to have disappeared, or that which has recurred or reappeared after such an absence.
مترادف: throwback

- The new ethnic strife is an atavism in a nation that regarded itself as one people.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] درگیری‌های قومی جدید یک atavism در کشوری است که خود را یک ملت می‌داند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] نزاع های قومی جدید، یک تظاهرات در یک ملت است که خود را به عنوان یک نفر در نظر می گیرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

واژه atavism در جمله های نمونه

1. They are explainable as a species of mental atavism.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]آن‌ها به عنوان گونه‌ای از atavism ذهنی طبقه‌بندی می‌شوند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آنها به عنوان یک نوع آتاویسم روحی قابل تفسیر هستند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. The authors consider that the distortion perhaps is atavism. Perhaps these transitions reflect the developmental process of the ovuliferous-scale in history.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نویسندگان این مساله را در نظر می‌گیرند که اعوجاج احتمالا atavism است شاید این تحولات نشان‌دهنده فرآیند توسعه مقیاس ovuliferous در تاریخ باشد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]نویسندگان بر این باورند که ممکن است اعوجاج آتاوییس باشد شاید این گذارها منعکس کننده فرایند توسعه مقیاس تخمک گذاری در تاریخ است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. Such an atavism is the consequence of the principles of economy in human thinking and sociocultural psychology as well as the internal selective mechanism of human language.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]چنین atavism نتیجه اصول اقتصاد در تفکر انسانی و روانشناسی اجتماعی و نیز مکانیزم انتخابی داخلی زبان انسانی است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]چنین آتاوریسم نتیجه اصول اقتصاد در تفکر انسان و روانشناسی اجتماعی-فرهنگی و همچنین مکانیزم انتخابی درونی زبان بشری است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. One striking example of an atavism is the human coccyx, or tailbone, which is a relic of the mammalian tail.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]یک نمونه برجسته از an، coccyx انسان یا tailbone است که یادگار دم پستاندار است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]یک نمونه قابل توجه از یک آتاویسم، یک کاسکسی انسانی یا سینه ای از جنس پستانداران است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. An individual or a part that exhibits atavism.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]یک فرد یا بخشی که atavism را نشان می‌دهد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]فرد یا بخشی که آتاوییس را نشان می دهد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Imitation of the West seemed wiser than atavism, not least among Japanese, who in the 1930s dressed pan-Asianism in wolf’s clothing.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تقلید غرب عاقلانه‌تر از atavism بود، نه در میان ژاپنی‌ها که در دهه ۱۹۳۰ لباس گرگ را پوشیده بودند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تقلید از غرب به نظر می رسد عاقلانه تر از آتاوریسم بود، مخصوصا در میان ژاپنی ها، که در دهه 1930 لباس پوشیدن گرگ را به آسیا آسیب رساند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. The crisscross-inheritance and atavism are two different concepts in essence. The crisscross-inheritance is a dynamic variation that pathogenic genes of X-chromosome vary with the X-chromosome.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]The و atavism دو مفهوم متفاوت در اصل هستند وراثت crisscross، یک تغییر پویا است که ژن‌های pathogenic کروموزوم ایکس با کروموزوم ایکس فرق می‌کنند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]وراثت و آتلانتیس، دو مفهوم متفاوت است ارث بری یک تغییر دینامیک است که ژن های بیماریزا کروموزوم X با X-chromosome متفاوت است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. The atavism appears in the crisscross inheritance as well as in the other genetic way.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]The به صورت وارونه و همچنین به روش ژنتیکی دیگر ظاهر می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آتاوریسم در وراثت و همچنین در شیوه ژنتیکی دیگر به نظر می رسد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. Now we are not sure that he has atavism, because such a diagnosis needs more high-tech inspection.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اکنون ما مطمئن نیستیم که او دچار اشتباه شده‌است، زیرا چنین تشخیصی به بازرسی با فن‌آوری پیشرفته نیاز دارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در حال حاضر ما مطمئن نیستیم که او آتاوییس دارد، چرا که چنین تشخیصی نیاز به بازرسی با تکنولوژی بالا دارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. I felt the shock of the old, of the Mummy smell, the atomised odour of atavism.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]احساس کردم که این شوک ناشی از بوی پیری، بوی atomised، بوی atavism
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من احساس شوک قدیمی، بوی مومیایی، بوی تلخ آتاویسم را
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. Together we developed the theory that cancer tumours are a type of atavism that appears in the adult form when something disrupts the silencing of ancestral genes.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ما با هم این نظریه را گسترش دادیم که تومورهای سرطانی نوعی of هستند که در شکل بزرگ‌سال به نظر می‌رسد زمانی که چیزی مانع خفه کردن ژن‌های اجدادی می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]با هم ما این نظریه را تشریح کردیم که تومورهای سرطانی نوعی آتاویژمی هستند که در فرم بالغ ظاهر می شود، زمانی که چیزی باعث خاموش شدن ژن های اجدادی می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. The civilization craftsman mythology usually exceeds the originality craftsman mythology, though sometimes with the atavism.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]افسانه‌های تمدن، معمولا از اساطیر و اساطیر فراتر می‌رود، هر چند گاهی اوقات با the
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اسطوره معماری تمدن معمولا از اسطوره شناسی اصیل اسطوره ای فراتر رفته، گرچه گاهی اوقات با آتاوریسم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. If learning and gentility are signs of civilization, perhaps our almost-big brains are straining against their residual atavism, struggling to expand.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اگر یادگیری و اصالت، نشانه تمدن باشند، شاید مغز تقریبا بزرگ ما در برابر atavism مانده خود تقلا می‌کند و تقلا می‌کند تا گسترش پیدا کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اگر یادگیری و زایمان نشانه هایی از تمدن است، شاید مغزهای تقریبا بزرگ ما در برابر آتلانتیس های باقی مانده خود، در حال مبارزه برای گسترش است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Atavism must be counteracted by the powers of the mind, and reaction is a form of atavism .
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Atavism باید با قدرت ذهن counteracted، و واکنش نوعی of است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]باید از طریق قدرت ذهن خلاص شود و واکنش یک شکل از آتاوریسم است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف atavism

شباهت به نیاکان (اسم)
atavism
نیاکان گرایی (اسم)
atavism
برگشت بخوی نیاکان (اسم)
atavism

معنی atavism در دیکشنری تخصصی

atavism
[علوم دامی] درباره پیدا شدن یک صفت که طی یک یا چند نسل ناپدید بوده است، یک رجعت به خصایص نیاکلن.

معنی کلمه atavism به انگلیسی

atavism
• appearance of a trait belonging to a distant ancestor that has been dormant in recent generations (biology)

atavism را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی atavism

فرهاد سليمان‌نژاد ١٤:٥٤ - ١٣٩٧/٠٩/٠٧
ميراث
|

عبدالخلیل قوطوری ٢٠:١٤ - ١٣٩٧/١١/١٦
�təˌvɪzəm-Atavism-En-آتاویزم ==نیاکان گرایی،شباهت به نیاکان،برگشت به خوی نیاکان
Atavism-Turk- آتا وُزم= نگاه به پدران،نگاه به نیاکان واجداد، نگاه به گذشتکان آتا(آتاو)= پدر، پدربزرگ، اجداد، نیاکان- وُز = چشم،نگاه، نگرش - آتاویزم= رهگیری نیاکان، ردپای اجداد، نشانه گیری از نیاکان – آتا ( ایز(م)= رد پا،نشانه، اثرو نشان به جا مانده)
ارتباط کلمات فارسی ،انگلیسی با زبان ترکی –poladabady@blogfa.com
|

پیشنهاد شما درباره معنی atavismنام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی atavism
کلمه : atavism
املای فارسی : اتویسم
اشتباه تایپی : شفشرهسئ
عکس atavism : در گوگل


آیا معنی atavism مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )