برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1351 100 1

Bank book

واژه Bank book در جمله های نمونه

1. Since this is a money and banking book we focus on what happens to the interest rate when the money supply changes.
[ترجمه ترگمان]از آنجا که این یک کتاب پول و بانکی است، ما بر آنچه که در نرخ بهره رخ می‌دهد زمانی که عرضه پول تغییر می‌کند، تمرکز می‌کنیم
[ترجمه گوگل]<# [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. it would make the bank book like a castle.
[ترجمه ترگمان]این کتاب بانک را مثل یک قلعه درست می‌کرد
[ترجمه گوگل]<# [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Certificate of Deposit, Bank Slip and Bank Book or official Bank Statement.
[ترجمه ترگمان]گواهی سپرده بانکی، Slip بانک و یا بیانیه بانک رسمی
[ترجمه گوگل]<# [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A World Bank Book: "Global Economic Prospects and the Developing Countries", 199 The International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank, Washington, D. C.
[ترجمه ترگمان] ...

معنی کلمه Bank book به انگلیسی

bank book
• small booklet in which one's bank transactions are recorded (now replaced by computer printouts)

Bank book را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
دفترچه بانکی
حانیه
دفترچه حساب بانکی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Bank book مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )