برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1285 100 1

bad debts

واژه bad debts در جمله های نمونه

1. The bank set aside £ billion to cover bad debts from business failures.
[ترجمه ترگمان]این بانک یک میلیارد پوند برای پوشش بدهی‌های بد از شکست‌های تجاری به کنار گذاشت
[ترجمه گوگل]این بانك به مبلغ یك میلیارد پوند برای پرداخت بدهی های بد از خرابی های تجاری اختصاص داده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The company was drowned in bad debts.
[ترجمه ترگمان]شرکت در بدهی‌های بد غرق شده‌بود
[ترجمه گوگل]این شرکت در بدهی ها غرق شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Bad debts are continuing to gnaw away at the bank's profits.
[ترجمه ترگمان]بدهی‌های بد همچنان ادامه دارد تا سود بانک را از بین ببرد
[ترجمه گوگل]بدهی های بد ادامه می یابد تا از سود بانکی دور شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The jump follows a big increase in bad debts reported last week by the private banking operations of Lloyds Bank.
[ترجمه ترگمان]این جهش به دنبال افزایش زیاد بدهی‌های بد انجام‌شده در هفته گذشته توسط عملیات بانکی خصوصی Lloyds Bank، صورت گرفت
[ترجمه گوگ ...

معنی bad debts در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] مطالبات مشکوک الوصول(لاوصول)
[حقوق] مطالبات غیر قابل وصول، مطالبات سوخت شده
[حسابداری] هزینه مطالبات سوخت شده
[حسابداری] ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
[ریاضیات] اندوخته ی مطالبات مشکوک الوصول

معنی کلمه bad debts به انگلیسی

bad debts
• debts which cannot be recovered

bad debts را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

الهام نصرتی
غیر قابل وصول
گلی افجه
پرداخت نشدنی (بدهی)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی bad debts مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )