برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
be - very - much

be very much

be very much را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

a.r
:be very much sth
used for emphasizing that a description of sb or sth is very accurate or true

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی be very much مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )