برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1279 100 1

best man

/ˈbestˈmæn/ /bestmæn/

معنی: ساقدوش داماد
معانی دیگر: (امریکا) ساقدوش، ملازم داماد

بررسی کلمه best man

اسم ( noun )
• : تعریف: the bridegroom's principal attendant at a wedding.

واژه best man در جمله های نمونه

1. The best man stumbles.
[ترجمه ترگمان]بهترین مرد سکندری می‌خورد
[ترجمه گوگل]بهترین مرد استدلال می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Their best man came on to bowl.
[ترجمه ترگمان] ساقدوش اونا اومد تو کاسه
[ترجمه گوگل]بهترین مرد آنها کاسه بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I've put you forward as the best man for the job.
[ترجمه ترگمان]من تو رو به عنوان بهترین مرد برای این کار گذاشتم
[ترجمه گوگل]من شما را به عنوان بهترین مرد برای کار قرار داده ام
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. 'Would you be my best man?' 'I'd be honoured. '
[ترجمه ترگمان]میشه بهترین مرد من باشی؟ افتخار می‌کنم
[ترجمه گوگل]آیا شما بهترین مرد من هستید؟ من افتخار می کنم '
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. He's the best man ...

مترادف best man

ساقدوش داماد (اسم)
best man , groomsman

معنی کلمه best man به انگلیسی

best man
• principal attendant of the bridegroom at a wedding
• the best man at a wedding is the man who acts as an attendant to the bridegroom.

best man را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

a.r
a man serving as the principal groomsman leading up to and during a wedding
پوپی
ساقدوش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی best man
کلمه : best man
املای فارسی : بست من
اشتباه تایپی : ذثسف ئشد
عکس best man : در گوگل

آیا معنی best man مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )