برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1357 100 1

boar

/ˈbɔːr/ /bɔː/

معنی: خنازیر، گراز وحشی، جنس نر حیوانات پستاندار، گرازنر
معانی دیگر: (جانورشناسی)، گراز، خوک وحشی، کاس، ساد

بررسی کلمه boar

اسم ( noun )
(1) تعریف: an uncastrated male pig.

(2) تعریف: a wild swine of Europe. (See wild boar.)

واژه boar در جمله های نمونه

1. the wild boar had been speared to death
گراز وحشی را با نیزه کشته بودند.

2. The rage of a wild boar is able to spoil more than one wood.
[ترجمه ترگمان]خشم یک گراز وحشی می‌تواند بیش از یک چوب خراب شود
[ترجمه گوگل]خشم یک گراز وحشی می تواند بیش از یک چوب را خراب کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Wild boar readily hybridises with the domestic pig.
[ترجمه ترگمان]گراز وحشی به آسانی با آن خوک اهلی باز می‌شود
[ترجمه گوگل]گراز وحشی به راحتی با خوک های داخلی hybridises
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The boar snouted a tree down.
[ترجمه ترگمان] گراز یک درخت رو به پایین پرت کرد
[ترجمه گوگل]گراز یک درخت را پایین کشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Wild boar are numerous in the valleys.
[ترجمه ترگمان]دره‌های وحشی در دره‌ها زیاد است
[ترجمه گوگل]گراز وحشی در دره ها زیاد است
[ترجمه شما] ...

مترادف boar

خنازیر (اسم)
barrow , scrofula , boar , pig , swine
گراز وحشی (اسم)
boar , wild boar
جنس نر حیوانات پستاندار (اسم)
boar
گرازنر (اسم)
boar

معنی عبارات مرتبط با boar به فارسی

(جانورشناسی) گراز (sus scrofa)، گرازوحشی

معنی کلمه boar به انگلیسی

boar
• wild hog or pig; uncastrated male swine
• a boar is a male pig.
• a boar or a wild boar is a wild pig.
wild boar
• feral swine

boar را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Smat
خوک نر غیر پرواری که اخته نمیشه، گراز وحشی
tinabailari
🐗🐗 گراز

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی boar
کلمه : boar
املای فارسی : بر
اشتباه تایپی : ذخشق
عکس boar : در گوگل

آیا معنی boar مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )