برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1287 100 1

bouncer

/ˈbaʊnsər/ /ˈbaʊnsə/

معنی: لافزن، خود ستا، دروغ بزرگ و فاحش، لی لی کننده
معانی دیگر: جهنده، ورجه کننده، جهمند، شخص پویا و پرانعطاف، دروه بزرگ وفاحش، ماموری که درنمایش ها وغیره اشخاصاخلالگر راخارج میکند

بررسی کلمه bouncer

اسم ( noun )
(1) تعریف: something or someone that bounces.

(2) تعریف: (informal) a person employed, esp. in a bar, to eject or prevent entry of unauthorized or disorderly patrons.

واژه bouncer در جمله های نمونه

1. The club hires a bouncer to keep out undesirables.
[ترجمه ترگمان]این باشگاه مامور انتظامات را برای بیرون نگه داشتن undesirables استخدام می‌کند
[ترجمه گوگل]این باشگاه یک بیستر را استخدام می کند تا از دست ندهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I smile at the bouncer at the door of the Monster.
[ترجمه ترگمان]به نگهبان در اتاق هیولا لبخند می‌زنم
[ترجمه گوگل]من در تیرانداز در درب هیولا لبخند می زنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A beautiful social breakaway from the strict bouncer dominated norm of the suit and tie disco.
[ترجمه ترگمان]یک جدایی اجتماعی زیبا از the سخت برای کت و شلوار و disco تساوی
[ترجمه گوگل]یک تفکیک اجتماعی زیبا از تیزبینی سختگیرانه، تارک کت و کت و شلوار دیسکو را تحت سلطه قرار داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Vengsarkar's method of playing the Thomson bouncer was to try to avoid it.
[ترجمه ترگمان]برای اجتناب از آن روش Vengsarkar (تامسون)انجام شد
[ترجمه گوگل]روش Vengsarkar بازی تدوین کننده تامسون سعی د ...

مترادف bouncer

لافزن (اسم)
assuming , boaster , gabber , bouncer , braggart , bragger , idol , gascon , larrikin
خود ستا (اسم)
bighead , hector , boaster , gabber , bouncer , braggart , bragger , blowhard , blow , tinhorn , gasser , blusterer , blower , brag , bucko , braggadocio , whiffler , gascon , hot-shot , tiger , skite , swashbuckler
دروغ بزرگ و فاحش (اسم)
bouncer
لی لی کننده (اسم)
bouncer , hopper

معنی کلمه bouncer به انگلیسی

bouncer
• guard or doorman who keeps troublemakers out of a club or party
• a bouncer is a man whose job is to prevent unwanted people from coming into a pub or a nightclub and to throw people out if they cause trouble.
• in cricket, a bouncer is a ball that bounces very high after it has been bowled.

bouncer را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Soheil ghasemi
نگهبان دم در کازینو
Setayesh-Arya
نگهبان بار یا دیسکو
Meisam.Fathi
(عبارت غیر رسمی برای) نگهبانی که در مکان هایی مانند کنسرت یا کلوپ های شبانه و...برای تامین امنیت استخدام میشود

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی bouncer
کلمه : bouncer
املای فارسی : بونکر
اشتباه تایپی : ذخعدزثق
عکس bouncer : در گوگل

آیا معنی bouncer مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )