برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1326 100 1

Check over

واژه Check over در جمله های نمونه

1. I got the car checked over before the trip.
[ترجمه ترگمان] قبل از سفر، ماشین رو چک کردم
[ترجمه گوگل]من ماشین را قبل از سفر بررسی کردم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Check over your work for mistakes.
[ترجمه ترگمان]کار خود را برای اشتباه بررسی کنید
[ترجمه گوگل]برای کار اشتباه خود را بررسی کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I've got to check over my work for spelling before I hand it in.
[ترجمه ترگمان]قبل از انکه بتوانم آن را به داخل دستم بگیرم، باید قبل از این که آن را تحویل بدهم، روی کارم نظارت کنم
[ترجمه گوگل]من باید قبل از اینکه آنرا در دست بگیرم تا قبل از امتحان کردن کارم را بررسی کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She checked over the names on the list to ensure that everything was correct.
[ترجمه ترگمان]او اسامی را در لیست چک کرد تا مطمئن شود همه چیز درست است
[ترجمه گوگل]او نامهای لیست را بررسی کرد تا مطمئن شود همه چیز صحت دارد
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه Check over به انگلیسی

check over
• look over; examine in a detailed manner

Check over را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سیما احمدی
تصحیح
محمد رومزی
چک کردن
بررسی دقیق جهت پیدا کردن خطا ، ایراد یا اشکال
مهدی باقری
چک کردن چیزی برای اطمینان از درستی و صحت آن
بررسی کردن سلامت افراد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Check over مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )