برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1348 100 1

Class struggle

/ˈklæsˈstrʌɡəl/ /klɑːsˈstrʌɡəl/

(فلسفه ی مارکس) تضاد طبقاتی، مبارزه ی طبقاتی

بررسی کلمه Class struggle

اسم ( noun )
• : تعریف: in Marxist theory, the constant contention for economic and political power that goes on between the owners of the means of production, or capitalists, and the workers.

واژه Class struggle در جمله های نمونه

1. Marx wrote of the class struggle between the bourgeoisie and the proletariat.
[ترجمه ترگمان]مارکس از کش‌مکش طبقاتی میان بورژوازی و پرولتاریا wrote
[ترجمه گوگل]مارکس از مبارزه طبقاتی میان بورژوازی و پرولتاریا نوشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Marx wrote about the class struggle.
[ترجمه ترگمان]مارکس در مورد کش‌مکش طبقاتی نوشت
[ترجمه گوگل]مارکس در مورد مبارزه طبقاتی نوشته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It helps to explain the conservatism of our class struggle, and its failure to mature into socialist struggle.
[ترجمه ترگمان]آن به توضیح محافظه‌کاری طبقه ما و عدم بلوغ آن در مبارزه سوسیالیستی کمک می‌کند
[ترجمه گوگل]این به توضیح محافظه کاری مبارزه طبقاتی ما و ناتوانی آن در مبارزه سوسیالیستی کمک می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. History constituted a vital part of the class struggle.
[ترجمه ترگمان]تاریخ بخش حیاتی مبارزه طبقاتی را تشکیل می‌داد
[ترجمه گوگل]تاریخچه بخش مهمی از مبارزه طبقاتی ...

معنی کلمه Class struggle به انگلیسی

class struggle
• fight between social classes, dispute between members of the upper and lower classes

Class struggle را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ملیکا
کشمکش طبقاتی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی class struggle
کلمه : class struggle
املای فارسی : کلاس ستروگگل
اشتباه تایپی : زمشسس سفقعللمث
عکس class struggle : در گوگل

آیا معنی Class struggle مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )