برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1290 100 1

Close to

/kloʊs tu/ /kloʊs tu/

واژه Close to در جمله های نمونه

1. He played the ball back close to the net.
[ترجمه ترگمان]او توپ را از نزدیک به تور بازی کرد
[ترجمه گوگل]او توپ را به شبکه نزدیک باز کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The church is close to the school.
[ترجمه ترگمان]کلیسا نزدیک مدرسه است
[ترجمه گوگل]کلیسا نزدیک به مدرسه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The campsite is close to all local amenities.
[ترجمه ترگمان]اردوگاه نزدیک همه امکانات رفاهی محلی است
[ترجمه گوگل]اردوگاه نزدیک به تمام امکانات محلی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I'm very close to my wife.
[ترجمه ترگمان]من خیلی به زنم نزدیک هستم
[ترجمه گوگل]من خیلی نزدیک به همسرم هستم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The new shopping center is close to the railway station.
...

معنی کلمه Close to به انگلیسی

close to
• adjacent to, nearby
close to home
• near to one's residence, near one's home
close to nothing
• almost non-existent, very little

Close to را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ابوذر.ف
در نزدیکیِ
حسن امامی
در نزدیک
مثال we were close to geeting in an accident
ما نزدیک بود که تصادف کنیم
محدثه فرومدی
نزدیک به

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Close to مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )