برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1342 100 1

Commercialized

/kəˈmɜːrʃəˌlaɪz/ /kəˈmɜːʃəlaɪz/

(verb transitive) بصورت تجارتی درآوردن، جنبه تجارتی دادن به

واژه Commercialized در جمله های نمونه

1. It's a pity Christmas has become so commercialized.
[ترجمه ترگمان]حیف که کریسمس این قدر commercialized
[ترجمه گوگل]این ترس کریسمس تبدیل شده است تا تجاری شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Their music has become very commercialized in recent years.
[ترجمه ترگمان]موسیقی آن‌ها در سال‌های اخیر بسیار تجاری شده‌است
[ترجمه گوگل]موسیقی آنها در سال های اخیر بسیار تجاری شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Christmas is far too commercialized now.
[ترجمه ترگمان] کریسمس دیگه خیلی commercialized
[ترجمه گوگل]کریسمس اکنون بیش از حد تجاری شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Rock'n'roll has become so commercialized and safe since punk.
[ترجمه ترگمان]راک اند رول از زمان پانک انقدر تجارتی و امن شده‌است
[ترجمه گوگل]Rock'n'roll از پانک تا تجاری شدن و ایمن شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه Commercialized به انگلیسی

commercialized
• exploited for financial profit (also commercialised)
• if something such as an activity is commercialized, people use it as an opportunity for making money rather than for any other purpose.

Commercialized را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد مصطفایی
تجاری سازی شده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی commercialized
کلمه : commercialized
املای فارسی : کممرکیلیزد
اشتباه تایپی : زخئئثقزهشمهظثی
عکس commercialized : در گوگل

آیا معنی Commercialized مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )