برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1322 100 1

Copernican

واژه Copernican در جمله های نمونه

1. A fourth example, the Copernican Revolution, will be outlined in more detail in the following section.
[ترجمه ترگمان]یک مثال چهارم، انقلاب کوپرنیکی، در بخش بعدی به تفصیل شرح داده خواهد شد
[ترجمه گوگل]مثال چهارم، انقلاب کورنیک، در بخش زیر به جزئیات بیشتری اشاره خواهد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Twenty years later, a lecture on the Copernican system was given in Rome to the pope, who approved.
[ترجمه ترگمان]بیست سال بعد، یک سخنرانی درباره نظام کوپرنیکی در رم به پاپ داده شد
[ترجمه گوگل]بیست سال بعد، یک سخنرانی در مورد سیستم کوپرنیک در پاریس در پاریس به تصویب رسید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. One could accept the mathematical models of Copernican astronomy without even considering whether the earth really moves.
[ترجمه ترگمان]می‌توان مدل‌های ریاضی نجوم کوپرنیکی را بدون توجه به اینکه آیا زمین واقعا حرکت می‌کند، پذیرفت
[ترجمه گوگل]می توان مدل های ریاضی نجوم کوپرنیک را حتی بدون در نظر گرفتن اینکه زمین واقعا حرکت می کند، پذیرفته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Galileo's new mechanics enabled the Coperni ...

معنی Copernican در دیکشنری تخصصی

Copernican
[زمین شناسی] کوپرنیکی الف) متعلق به جوان ترین عوارض توپوگرافی ماه و واحدهای نقشه سنگ شناسی که از یک دسته سنگهایی تشکیل شده در دوره تشکیل کراترهای شعاعی بوجود آمده است (مانند کوپرنیک). ب) به دوره چینه شناسی گویند که در حین آن، سیستم کوپرنیکی بوجود آمده است.
[زمین شناسی] سامانه کوپرنیکی یک مفهوم از حرکت سیاره ای که بر طبق آن، کره زمین حول یک محور، روزی یک بار می گردد و به دور خورشید سالی یک بار می چرخد و همچنین بر طبق این مفهوم، تمام سیارات دیگر دارای مدارهایی با مرکزیت خورشید می باشند. این سامانه از روی نام اختر شناس لهستانی کوپرنیک بدین نام خوانده می شود (وفات 1543).
[ریاضیات] نظریه ی کوپرنیک

معنی کلمه Copernican به انگلیسی

copernican
• of copernicus and his theories (polish astronomer)
copernican system
• model of the universe developed by nicolaus copernicus in which the earth and other planets revolve around the sun

Copernican را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Copernican مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )