برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1290 100 1

Craze

/ˈkreɪz/ /kreɪz/

معنی: ترک، دیوانگی، شوق، شکاف، شور، دیوانه کردن، فکر کسی را مختل کردن
معانی دیگر: دچار جنون کردن یا شدن، کالفته کردن یا شدن، (مد و چیزهای روز) علاقه ی مفرط، پیروی دیوانه وار، شیدایی، جنون مد، شور و شوق (افراط آمیز)، (در اصل) شکستن، له کردن، خرد و خاکشیر کردن، (چینی و سفال و غیره) دارای سطح ترک ترک و چین های ریز کردن یا شدن، ترکچه دار کردن یا شدن، ترکچه (ترک های تزیینی بر لعاب سفال و غیره)، ترک مویی، موی ترک

بررسی کلمه Craze

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: crazes, crazing, crazed
(1) تعریف: to cause insanity in; derange.
مشابه: frenzy, madden

- The explosions of gunfire crazed the horse.
[ترجمه ترگمان] صدای شلیک گلوله، اسب را دیوانه کرد
[ترجمه گوگل] انفجار آتش سوزی، اسب را به هم ریخت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to produce fine cracks in the surface or finish of, as the glaze on pottery.
فعل ناگذر ( intransitive verb )
(1) تعریف: to go insane or become obsessed.

(2) تعریف: to become finely cracked, as a glazed surface.
اسم ( noun )
مشتقات: crazed (adj.)
(1) تعریف: a sudden and short-lived popular enthusiasm; fad.
مشابه: fad, rage

- a craze for silly-looking hats
[ترجمه ترگمان] احمقانه برای کلاه‌های احمقانه
[ترجمه گوگل] یک دیوانه برای کلاه های احمقانه به دنبال
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه Craze در جمله های نمونه

1. craze for money
جنون پول

2. a sudden craze for short skirts
شور و شوق ناگهانی برای دامن کوتاه

3. she was in a craze with extreme pain
او از شدت درد مشاعرش را از دست داده بود.

4. Cycling shorts were the latest craze/ the craze that year.
[ترجمه ترگمان]این شلوارک تا آخر عمرش آخرین جنون و دیوانگی بود
[ترجمه گوگل]شورت دوچرخه سواری آخرین اختراع / دیوانگی در آن سال بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Flower - arranging has become a great craze in Suffolk.
[ترجمه ترگمان]ترتیب دادن گل‌ها به شدت در سافولک تبدیل شده‌است
[ترجمه گوگل]گل - تنظیم به یک شوخی بزرگ در سوفولک تبدیل شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. She started a craze for this type of jewellery.
[ترجمه ترگمان]او جنون را برای این نوع از جواهر شروع کرد
[ترجمه گوگل]او برای این نوع جواهرات دست به گریست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

مترادف Craze

ترک (اسم)
abandonment , dereliction , quit , crack , stop , turk , fracture , renunciation , craze , refuse , chap , proscription , split , cleft , desuetude , interstice , pillion
دیوانگی (اسم)
derangement , frenzy , insanity , dementia , amok , madness , craziness , mania , amuck , distraction , rage , craze , rave , lunacy , delirium , furor , phrensy
شوق (اسم)
delight , ardency , craze , zeal , fervor , ardor , fervency
شکاف (اسم)
crack , fracture , break , hiatus , breach , cut , incision , gap , craze , chap , split , flaw , chink , slot , notch , fraction , nick , breakthrough , seam , slit , slash , chasm , chine , suture , crevice , rip , cleft , rake , hair crack , interstice , scar , stoma
شور (اسم)
deliberation , emotion , excitement , frenzy , passion , rapture , sensation , craze , phrensy
دیوانه کردن (فعل)
moon , distract , frenzy , craze , derange , madden
فکر کسی را مختل کردن (فعل)
craze

معنی Craze در دیکشنری تخصصی

craze
[پلیمر] ترک مویی
[عمران و معماری] ترک ریز سطحی
[زمین شناسی] ترک ریز سطحی
[زمین شناسی] صفحه شکاف یک شکاف مسطح در یک توده خاکی که دارای توازن یا ساختار پیچیده دیواره هاست که به خاطر میان اتصال های زیاد صفحات/ سطوح کوتاه صاف یا انحنا دار می باشد. (بروور – 1964).
[خاک شناسی] سطوح ترک

معنی کلمه Craze به انگلیسی

craze
• fad, rage, fashion
• be crazy; be infatuated; crack
• a craze is something that is popular for a very short time.

Craze را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ابوذر.ف
مد زودگذر
Sina
فعالیت ، ایده ، شی که برای یک مدت کوتاهی خیلی محبوب است ،
an activity, style, or fashion that is very popular, usually for a short time:
an activity, object, or idea that is extremely popular, usually for a short time:
Kavoosi
The fitness craze of the 1970's and 1980's has contributed to woman's increased interest in sports.
در اینجا craze به معنی شور و شوق است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی craze
کلمه : craze
املای فارسی : کرز
اشتباه تایپی : زقشظث
عکس craze : در گوگل

آیا معنی Craze مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )