برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1329 100 1

calmative


معنی: ارام کننده، ارام کننده، دادزننده، مسکن
معانی دیگر: آرامبخش، آرام کننده، مسکن (به ویژه دارو)، فرونشان

واژه calmative در جمله های نمونه

1. Ideally, according to the investigators, an effective calmative would be easy to administer and be adaptable for use in a variety of forms, fast-acting but short-lived, and reversible.
[ترجمه ترگمان]به طور ایده‌آل، طبق نظر محققان، مدیریت موثر می‌تواند به راحتی اداره شود و برای استفاده در انواعی از اشکال، سریع عمل کند، اما کوتاه‌مدت، و برگشت‌پذیر باشد
[ترجمه گوگل]در حالت ایده آل، به گفته محققان، یک آرام کننده موثر می تواند آسان باشد و برای استفاده در فرم های مختلف، سریع، اما کوتاه مدت و قابل برگشت باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Serves as an intestinal calmative and aids in nutrient absorption and elimination of gastric odors leading to bad breath.
[ترجمه ترگمان]این فعالیت به عنوان an روده و کمک به جذب مواد غذایی و از بین بردن بوهای شکمی که منجر به تنفس بدبو می‌شود، کمک می‌کند
[ترجمه گوگل]به عنوان یک تقویت کننده روده و کمک به جذب مواد مغذی و از بین بردن بوی های معده می شود که منجر به نفس بد می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. But darts filled with a nonlethal "calmative" agent are another matter.
[ترجمه ترگمان]اما darts پر شده از یک عامل \"calmative\" موضوع دیگری هستند
[ترجمه گوگل]اما دارت پر از عامل غیرمعمول 'آرامبخش' موضوع دیگری است
[ترجمه شما] ...

مترادف calmative

ارام کننده (اسم)
anodyne , calmative , quieter
ارام کننده (صفت)
assuasive , calmative , propitiable
دادزننده (صفت)
calmative
مسکن (صفت)
anodyne , palliative , narcotic , assuasive , calmative

معنی کلمه calmative به انگلیسی

calmative
• sedative, tranquilizer
• soothing, pacifying, tranquilizing

calmative را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهمن عنایتی کاریجانی
هوالشافی
از بین بردن هیجان، و ارامش دادن ،در ضمن دارویی که چنین خاصیتی داشته و سداتیو باشد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی calmative
کلمه : calmative
املای فارسی : کلمتیو
اشتباه تایپی : زشمئشفهرث
عکس calmative : در گوگل

آیا معنی calmative مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )