برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1151 100 1

cautionary

/ˈkɒʃəˌneri/ /ˈkɔːʃənri/

معنی: احتیاطی، اخطارامیز
معانی دیگر: هشدار آمیز، محتاط کننده، احتیاط انگیز، پندآمیز، اندرزین، هشدارگر، پندآگین

بررسی کلمه cautionary

صفت ( adjective )
• : تعریف: serving to warn or to caution; warning.

واژه cautionary در جمله های نمونه

1. a cautionary tale
داستانی پندآمیز

2. Most observers were optimistic, yet some sounded a cautionary note .
[ترجمه ترگمان]بسیاری از ناظران خوشبین بودند، با این حال برخی از آن‌ها یک اخطار هشدار دهنده به نظر می‌رسیدند
[ترجمه گوگل]اکثر ناظران خوش بین بودند، اما بعضی از آنها یک یادداشت محرمانه ای می کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. An editorial in The Times sounds a cautionary note.
[ترجمه ترگمان]یک سرمقاله در روزنامه تایمز یک اخطار هشدار دهنده به نظر می‌رسد
[ترجمه گوگل]یک سرمقاله در The Times یک یادداشت محرمانه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Her story is a cautionary tale for women travelling alone.
[ترجمه ترگمان]داستان او یک داستان هشداردهنده برای زنانی است که به تنهایی سفر می‌کنند
[ترجمه گوگل]داستان او یک داستان احمقانه برای زنان است که به تنهایی مسافرت می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. In her conclusion, the author sounds a cautionary note.
...

مترادف cautionary

احتیاطی (صفت)
cautionary , precautionary , discretionary , provisory
اخطارامیز (صفت)
cautionary

معنی کلمه cautionary به انگلیسی

cautionary
• characterized by or serving as a warning
• a cautionary story or tale is intended to give a warning or advice.
• a cautionary remark, speech, or statement warns someone that they need to be careful.
cautionary tale
• story with a straightforward plot that serves to warn about possible dangers or teach lessons in character

cautionary را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

chemist
(Cautious (adj: محتاط، حواس جمع
(Cautionary(adj: پند آمیز
هردو صفت هستند اما معانی متفاوت دارند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی cautionary
کلمه : cautionary
املای فارسی : کوتینری
اشتباه تایپی : زشعفهخدشقغ
عکس cautionary : در گوگل

آیا معنی cautionary مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )