برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1340 100 1

characteristically

واژه characteristically در جمله های نمونه

1. MacTavish was characteristically forthright in his reply.
[ترجمه ترگمان]MacTavish طبق معمول در جواب او به عمل آمد
[ترجمه گوگل]MacTavish به طور مشخصی در پاسخ خود درست بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She gave a characteristically skilful performance.
[ترجمه ترگمان]او به نحو ماهرانه یک عملکرد عالی اجرا کرد
[ترجمه گوگل]او عملکردی ممتازی را به نمایش گذاشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He replied in characteristically robust style.
[ترجمه ترگمان]با همان روش محکم و محکم جواب داد:
[ترجمه گوگل]او به سبک شخصیتی قوی پاسخ داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. They received a characteristically brusque reply from him.
[ترجمه ترگمان]یک جواب تند و صریح از جانب او دریافت کردند
[ترجمه گوگل]آنها یک پاسخ مشخص و واضح از او دریافت کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه characteristically به انگلیسی

characteristically
• in a characteristic manner, typically

characteristically را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی characteristically مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )