برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1291 100 1

cloaca

/kloʊˈeɪkə/ /kləʊˈeɪkə/

معنی: مجرای فاضل اب، مستراح، مرکز مفاسد اخلاقی
معانی دیگر: گنداب، چاه مستراح

بررسی کلمه cloaca

اسم ( noun )
حالات: cloacae
مشتقات: cloacal (adj.)
(1) تعریف: a sewer or cesspool.

(2) تعریف: a latrine or privy.

(3) تعریف: the cavity into which the intestinal, urinary, and reproductive tracts open in birds, reptiles, fish, and amphibians.

واژه cloaca در جمله های نمونه

1. In the cloaca there are many annular an obvious one divides anus channel and uigenita sinus.
[ترجمه ترگمان]در the، many حلقوی وجود دارد که یک کانال مقعد و سینوس uigenita را جدا می‌کند
[ترجمه گوگل]در کلاوا، بسیاری از آجیل ها آشکار هستند، کانال انسا و سینوس اوژنیتا را تقسیم می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. We took the man from the cloaca such as this .
[ترجمه ترگمان]ما اون مرد رو از the مثل این گرفتیم
[ترجمه گوگل]ما انسان را از این چلوکا مانند این گرفتیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The cloaca is the all-purpose body cavity that reptiles and birds use for copulation, urination, and defecation.
[ترجمه ترگمان]The یک گودال اصلی بدن است که خزندگان و پرندگان برای ادرار کردن، ادرار کردن و defecation استفاده می‌کنند
[ترجمه گوگل]کلوچه، حفره ای از بدن است که خزندگان و پرندگان برای مقابله، ادرار کردن و دفع آن استفاده می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It originates from the wall of the cloaca directly in front of the vent on the belly side, and curls backwards so the shaft and head lies directly beneath the vent opening. ...

مترادف cloaca

مجرای فاضل اب (اسم)
channel , sewer , cloaca
مستراح (اسم)
privy , toilet , lavatory , cloaca , loo , latrine , restroom , toilette , john
مرکز مفاسد اخلاقی (اسم)
cloaca

معنی کلمه cloaca به انگلیسی

cloaca
• sewer; cavity which holds excrement (zoology)

cloaca را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سیدعلیرضافرهبد
به معنی مجرای فاضلاب و در آناتومی دوزیستان ها ،خزندگان ، پرندگان و پستانداران تک سوراخ به معنی مجرای مشترک مخرج(روده) تناسلی و ادراری می باشد.
محمدرضا قریشی
مجرای دفع مهره داران (پرندگان، ماهی ها و خزندگان)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی cloaca
کلمه : cloaca
املای فارسی : کلکا
اشتباه تایپی : زمخشزش
عکس cloaca : در گوگل

آیا معنی cloaca مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )