برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1308 100 1

conceptualization

/kənˈsept͡ʃwələˌzeʃən/ /kənˈsept͡ʃwələˌzeʃən/

معنی: ادراک، تصور
معانی دیگر: خیال

واژه conceptualization در جمله های نمونه

1. Implicit in the conceptualizations of schema used here is the idea that schemata are internally constructed with experience over time.
[ترجمه ترگمان]مفهوم ضمنی در conceptualizations که در اینجا به کار می‌رود این است که طرح شماتیک با تجربه در طول زمان ایجاد شده‌است
[ترجمه گوگل]مفهومی که در اینجا به کار می رود این است که این طرح ها با تجربه در طول زمان ساخته می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Rather, it reflects the need for different conceptualizations to cover the different dimensions of a highly complex phenomenon.
[ترجمه ترگمان]بلکه، نیاز به conceptualizations مختلف را منعکس می‌کند تا ابعاد مختلف یک پدیده بسیار پیچیده را پوشش دهد
[ترجمه گوگل]در عوض، این نیاز به مفهوم سازی های مختلف را برای پوشش ابعاد مختلف یک پدیده بسیار پیچیده نشان می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. To perform conceptualization, system requirement gathering and all aspects of analysis, design and development.
[ترجمه ترگمان]برای انجام مفهوم‌سازی، جمع‌آوری الزامات سیستم و تمام جنبه‌های تحلیل، طراحی و توسعه
[ترجمه گوگل]برای انجام مفهوم سازی، جمع آوری نیاز سیستم و تمام جنبه های تجزیه و تحلیل، طراحی و توسعه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف conceptualization

ادراک (اسم)
understanding , impression , notion , perception , realization , conception , uptake , scent , cognition , headpiece , savvy , cognizance , conceptualization , hindsight , mother wit , sentience
تصور (اسم)
supposition , vision , if , supposal , fancy , idea , notion , imagination , visualization , image , picture , conception , conceptualization

معنی کلمه conceptualization به انگلیسی

conceptualization
• process of forming a concept, conceptual interpretation; detailed concept (also conceptualisation)

conceptualization را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ع
مفهوم پردازی
میلاد علی پور
مفهوم سازی
سمیرا ق
مفاهیم
محدثه فرومدی
مفهوم‌آفرینی
یوسف صابری
مفهومی سازی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی conceptualization
کلمه : conceptualization
املای فارسی : کنکپتوالیزتین
اشتباه تایپی : زخدزثحفعشمهظشفهخد
عکس conceptualization : در گوگل

آیا معنی conceptualization مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )