برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1286 100 1

consist of

واژه consist of در جمله های نمونه

1. Their lives consist of the humdrum activities of everyday existence.
[ترجمه ترگمان]زندگی آن‌ها شامل فعالیت‌های یکنواخت زندگی روزمره است
[ترجمه گوگل]زندگی آنها شامل فعالیت های مختصر زندگی روزمره است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The award will consist of a lump sum to a maximum value of $5000.
[ترجمه ترگمان]این جایزه شامل یک مجموع lump تا حداکثر قیمت ۵۰۰۰ دلار خواهد بود
[ترجمه گوگل]این جایزه شامل یک مبلغ واحد به ارزش حداکثر 5000 دلار خواهد بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The atmosphere consist of more than 70 % of nitrogen.
[ترجمه ترگمان]اتمسفر دارای بیش از ۷۰ % نیتروژن است
[ترجمه گوگل]اتمسفر بیش از 70 درصد نیتروژن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. With a conventional repayment mortgage, the repayments consist of both capital and interest.
[ترجمه ترگمان]این بازپرداخت با یک وام بازپرداخت معمولی، شامل سرمایه و هم سود می‌باشد
[ترجمه گوگل]با وام مسکن بازپرداخت مرسوم، بازپرداختها شامل سرمایه و سرمایه می باش ...

معنی consist of در دیکشنری تخصصی

consist of
[ریاضیات] تشکیل شدن از

معنی کلمه consist of به انگلیسی

consist of
• comprise of; be composed of
to consist of
• be comprised of, be made up of

consist of را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mm
برگزار
عباس كاراوند
مشتمل بودن بر
به تو چه
مشتمل بودن بر
R.Y
شامل،داری ...بودن،
Has، include
حدیث ایران
شامل- شامل شدن- تشکیل شدن از
= be made up of
محدثه فرومدی
متشکل بودن از، داشتن
Abdolhossein
شامل شدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی consist of مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )