برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1281 100 1

constructionist

/kənˈstrəkʃəˌnɪst/ /kənˈstrəkʃəˌnɪst/

(امریکا) کسی که معتقد است اسناد و مدارک (به ویژه قانون اساسی) را می توان به طریق خاصی تفسیر کرد (در مقابل کسانی که معتقدند باید منظور تدوین کنندگان قانون را رعایت کرد)، کسیکه قانون اساسی رابطرزویژه ای تعبیرمیکند

بررسی کلمه constructionist

اسم ( noun )
مشتقات: constructionism (n.)
• : تعریف: a person who interprets a law, constitution, or the like in a specific way, such as literally or broadly.

واژه constructionist در جمله های نمونه

1. The constructionist accounts also stress the central role of language and communication in the social process of knowledge.
[ترجمه ترگمان]حساب‌های constructionist همچنین بر نقش محوری زبان و ارتباطات در فرآیند اجتماعی دانش تاکید می‌کنند
[ترجمه گوگل]حسابداران حسابداران همچنین بر نقش مرکزی زبان و ارتباطات در فرایند اجتماعی دانش تأکید دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. So the social constructionist psychology insists that the envy is aroused by the social circumstances.
[ترجمه ترگمان]بنابراین روان‌شناسی constructionist اجتماعی اصرار دارد که حسد در شرایط اجتماعی برانگیخته می‌شود
[ترجمه گوگل]بنابراین روانشناسی ساختارگرای اجتماعی اصرار دارد که حسد توسط شرایط اجتماعی بوجود آید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The social constructionist psychology is an application of the social constructionism in psychology as a new social science study pattern.
[ترجمه ترگمان]روان‌شناسی constructionist اجتماعی کاربرد روان‌شناسی اجتماعی در روان‌شناسی به عنوان یک الگوی جدید مطالعه علوم اجتماعی است
[ترجمه گوگل]روانشناسی ساختارگرای اجتماعی یک کاربرد ساختارگرایی اجتماعی در روانشناسی به عنوان یک الگوی مطالعه جدید علوم اجتماعی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را ...

معنی کلمه constructionist به انگلیسی

constructionist
• interpreter, commentator

constructionist را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

هادی سلیمی
ساختمندگرایی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی constructionist
کلمه : constructionist
املای فارسی : کنستروکتینیست
اشتباه تایپی : زخدسفقعزفهخدهسف
عکس constructionist : در گوگل

آیا معنی constructionist مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )