برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1287 100 1

contempt

/kənˈtempt/ /kənˈtempt/

معنی: اهانت، تحقیر
معانی دیگر: خوارسازی، خواری، تحقیرشدگی، خفت

بررسی کلمه contempt

اسم ( noun )
(1) تعریف: the feeling or expression of angry disgust, as at something wicked or unworthy; scorn.
مترادف: disdain, scorn
متضاد: admiration, esteem, honor, respect
مشابه: derision, detestation, disgust, loathing, mockery, opprobrium, revulsion

- her contempt for cheaters
[ترجمه رضا ك.] بيزاري او از متقلبان
|
[ترجمه ترگمان] و تحقیر او را نسبت به cheaters انجام می‌داد،
[ترجمه گوگل] تحقیر او برای تقلبها
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: the state of being scorned or despised; disgrace.
مترادف: disgrace, ignominy
مشابه: disesteem, disfavor, dishonor, disrepute, humiliation, odium, opprobrium, shame

(3) تعریف: in law, overt disrespect for or disobedience of a judge, court, or legislature.
مشابه: disobedience, disregard, disrespect, irreverence

واژه contempt در جمله های نمونه

1. familiarity breeds contempt
آشنایی زیاد (با کسی) موجب کوچک پنداری (او) می‌شود

2. he didn't feel anything but contempt for the many
او برای توده‌ها جز تحقیر چیزی احساس نمی‌کرد.

3. they looked at foreigners with contempt
آنها به خارجیان با نظر تحقیر می‌نگریستند.

4. to subject oneself to the contempt of others
خود را دستخوش تحقیر دیگران کردن

5. her rudeness was also savoring of contempt
بی‌ادبی او حاوی نشانه‌هایی از تحقیر هم بود.

6. his actions brought his nation into contempt
اعمال او موجب سرافکندگی ملت او شد.

7. the shrug of her shoulder showed her contempt
شانه بالا انداختن او حاکی از بی‌اعتنایی او بود.

8. He interpreted the silence as contempt.
[ترجمه ترگمان]سکوت را به صورت تحقیر تلقی کرد
[ترجمه گوگل]او سکوت را به عنوان تحقیر تفسیر کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. I shall treat that suggestion with the contempt it deserves.
[ترجمه ترگمان]من این پیشنهاد را با تحقیری که شایسته آن است انجام خواهم داد
[ترج ...

مترادف contempt

اهانت (اسم)
contumely , baffle , impertinence , offense , insolence , disrespect , contempt , disdain
تحقیر (اسم)
diminution , slight , contempt , disdain , belittlement , humiliation , scorn , humility , letdown , meiosis

معنی عبارات مرتبط با contempt به فارسی

آشنایی زیاد (با کسی) موجب کوچک پنداری (او) می شود
تحقیر نفس، تذلیل نفس، خود دون شماری

معنی contempt در دیکشنری تخصصی

contempt
[حقوق] توهین، اهانت، تحقیر
[حقوق] اخلال در نظم دادگاه، توهین به دادگاه
[حقوق] به جرم اهانت به دادگاه محکوم کردن

معنی کلمه contempt به انگلیسی

contempt
• scorn, disdain; disrespect (law)
• if you have contempt for someone or something, you do not like or respect them at all.
• contempt or contempt of court is the criminal offence of disobeying an instruction from a judge or a court of law; a legal use.
• if you hold someone or something in contempt, you feel contempt for them.
contempt of court
• showing disrespect for the dignity of a court
beneath contempt
• so low as to be unworthy even of contempt; disdainful
exclamation of contempt
• cry of scorn
familiarity breeds contempt
• close acquaintance causes lack of respect
find someone in contempt
• punish someone for interfering with court proceedings or refusing to obey a court order
hold in contempt
• despise, scorn; be charged with the deliberate obstruction of a court's proceedings by refusing to obey a court order or by interfering with court procedures
treat with contempt
• treat disrespectfully, treat rudely, treat with derision

contempt را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میلاد علی پور
بی احترامی کردن، خوار شمردن، بی اهمیت پنداشتن، جدی نگرفتن
عباس نعمتی فر
تحقیر و بی اعتنایی
میلاد علی پور
تحقیر آمیز
Setare
بی اعتنایی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی contempt
کلمه : contempt
املای فارسی : کنتمپت
اشتباه تایپی : زخدفثئحف
عکس contempt : در گوگل

آیا معنی contempt مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )