برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1318 100 1

copybook

/ˈkɒpɪbʊk/ /ˈkɒpɪbʊk/

معمولی، پیش پا افتاده، بی ارج، مبتذل، دفترچه ی مشق (که سابقا برای آموزش خوشنویسی به کار می رفت)، دفتر سرمشق دار، دفتر سرمشقدار معمولی، مبتذل copybook maxims ضربالمثلهای پیشپا افتاده

بررسی کلمه copybook

اسم ( noun )
(1) تعریف: a book of examples of handwriting, formerly used as models for young students to imitate.

(2) تعریف: a book containing copies.
صفت ( adjective )
• : تعریف: unimaginative or trite.

- a copybook metaphor
[ترجمه ترگمان] یک استعاره ناقص
[ترجمه گوگل] یک استعاره کتابچه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه copybook در جمله های نمونه

1. copybook maxims
ضرب‌المثل‌های پیش‌پا افتاده

2. She blotted her copybook when she arrived late for work.
[ترجمه ترگمان]وقتی برای کار دیر به خانه رسید، او her را پاک کرد
[ترجمه گوگل]هنگامی که او برای کار دشوار وارد شد، کتابنامه او را ضبط کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I really blotted my copybook by missing the meeting.
[ترجمه ترگمان]من واقعا copybook رو با نادیده گرفتن جلسه از دست دادم
[ترجمه گوگل]من واقعا از دست دادن این جلسه کتابفروشی خود را از بین بردم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Yuri gave a copybook display.
[ترجمه ترگمان]یوری نمایش copybook داد
[ترجمه گوگل]یوری یک نمایشگر کتاب را داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Alec blotted his copybook — got sent home for bad behaviour.
[ترجمه ترگمان]الک copybook را پاک کرد و به خاطر رفتار بد به خانه فرستاده شد
[ترجمه گوگل]آلک کتابنامه خود را ضبط کرد - برای رفتار بد برای خان ...

معنی کلمه copybook به انگلیسی

copybook
• book of writing exercises
• a copybook action is done perfectly according to established rules.
• if you blot your copybook, you spoil your good reputation by doing something wrong.

copybook را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهسا امینی
نوعی دفترچه‌ی شخصی که دانش‌آموزان از آن برای مرور لغات استفاده میکنند.
در واقع این نوع دفترچه نوعی فرهنگ‌لغت میباشد که دانش آموزان با سلیقه‌ی خودشان لغات را انتخاب کرده و به ترتیب حروف الفبا در دفترچه یادداشت میکنند تا بعدها بتوانند به راحتی لغات مد نظرشان را مرور کنند.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی copybook
کلمه : copybook
املای فارسی : کپیبوک
اشتباه تایپی : زخحغذخخن
عکس copybook : در گوگل

آیا معنی copybook مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )