برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1354 100 1

crystal ball

/ˈkrɪstəlˈbɒl/ /ˈkrɪstəlbɔːl/

وسیله ی پیش بینی، اسباب آینده نگری، گوی بلورین (که فالگیران با آن آینده نگری می کنند)، اسباب آیندهنگری he used history as a crystal ball to see into the future او از تاریخ برای پیشبینی آینده استفاده کرد

واژه crystal ball در جمله های نمونه

1. Without a crystal ball, it's impossible to say where we'll be next year.
[ترجمه ترگمان]بدون یک گوی بلورین غیر ممکن است بگوییم که سال دیگر کجا خواهیم بود
[ترجمه گوگل]بدون یک توپ کریستال، غیر ممکن است که بگوییم کجا در سال آینده خواهیم بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I can't gaze into my crystal ball and tell you what will happen!
[ترجمه ترگمان]نمی‌توانم به گوی بلورین زل بزنم و بگویم چه اتفاقی خواهد افتاد!
[ترجمه گوگل]من نمی توانم به بلندی کریستال نگاه کنم و به شما بگویم چه اتفاقی خواهد افتاد!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Gazing into our crystal ball, we see Scott breaking her campaign promise to not privatize Tucson Water.
[ترجمه ترگمان]با خیره شدن به توپ بلورین ما، اسکان اسکات را می‌بینیم که قول می‌دهد که وعده‌های انتخاباتی اش را خصوصی‌سازی نکند
[ترجمه گوگل]چشم انداز به توپ کریستال ما، ما می بینیم اسکات شکستن مبارزات انتخاباتی خود را وعده خصوصی خصوصی آب آشامیدنی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Robbie remembered the crystal ball from his previous visit.
...

معنی عبارات مرتبط با crystal ball به فارسی

گلوله بلوری شیشه لیموناد

معنی کلمه crystal ball به انگلیسی

crystal ball
• circular orb made out of clear and transparent quartz or glass (used by fortune-tellers to predict the future)
• a crystal ball is a ball made of clear glass which is used by fortune-tellers, who claim that they can see things that are going to happen in the future when they look into it.
• people sometimes say that they are gazing into their crystal ball when they are trying to imagine what the future will be like.

crystal ball را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

For ever
گوی بلورین، برای اینده نگری هست
tinabailari
A glass ball in which some people believe you can see what is going to happen in the future
یک گوی شیشه ای که بعضی افراد اعتقاد دارند میتوانید آن چیزی را که در آینده اتفاق می افتد را ببینید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی crystal ball
کلمه : crystal ball
املای فارسی : کریستال بال
اشتباه تایپی : زقغسفشم ذشمم
عکس crystal ball : در گوگل

آیا معنی crystal ball مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )