برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1280 100 1

current affairs


جریانات (سیاسی) روز

بررسی کلمه current affairs

اسم ( noun )
• : تعریف: events of a political, societal, or economic nature that are occurring in the present time and are often covered in the media.

معنی کلمه current affairs به انگلیسی

current affairs
• current affairs are political and social events which are happening at the present time.

current affairs را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رئیس علی دلواری
وقایع مهم جاری
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman :
important political events or other events in society that are happening now
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Merriam-Webster :
important events that are happening in the world
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین MACMILLAN :
political, social, and economic events that are happening now and are discussed in news programmes and newspapers
MMN
اخبار یا وقایع سیاسی مهم جاری
Cambridge Dictionary
political news about events happening now

Longman Dictionary
important political events or other events in society that are happening now

Oxford Dictionary
events of political or social importance that are happening now
امین جهانگرد
وقایع مهم سیاسی و اجتماعی که در حال روی دادن می باشند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی current affairs
کلمه : current affairs
املای فارسی : کرنت اففیرس
اشتباه تایپی : زعققثدف شببشهقس
عکس current affairs : در گوگل

آیا معنی current affairs مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )