برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1274 100 1

curve fitting

/ˈkɜːrvˈfɪtɪŋ/ /kɜːvˈfɪtɪŋ/

منحنی خوراندن

معنی curve fitting در دیکشنری تخصصی

curve fitting
[شیمی] خم آمایی
[عمران و معماری] برازاندن منحنی
[کامپیوتر] روش ریاضی برای پیدا کردن یک فرمول که نمایشگر مجموعه ای از نقاط داده می باشد.
[زمین شناسی] خمآمایی ، منحنی خوراندن، ایجاد یک منحنی همواره که از میان یا نزدیکی چند نقطه عبور میکند.
[ریاضیات] برازش منحنی، برازش خم، برازاندن خم، برازاندن منحنی، انطباق منحنی
[آمار] خم برازانی ، منحنی برازانی

curve fitting را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ناصر شريفي
برازش منحني
آرش
برازش خم
برازاندن خم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی curve fitting
کلمه : curve fitting
املای فارسی : کرو فیتینگ
اشتباه تایپی : زعقرث بهففهدل
عکس curve fitting : در گوگل

آیا معنی curve fitting مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )