برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1279 100 1

Dead end

/ˈdedˈend/ /dedend/

معنی: بن بست، انتهای بسته لوله اب یا مجرا
معانی دیگر: (کوچه و خیابان) بن بست، (مجازی) بن بست، امپاس، بدون مفر، بی فرار، (دارای یک مخرج یا مفر) بن بست، یک برونه، یک راهه، (مجازی) بدون آینده، بدون ترقی

بررسی کلمه Dead end

اسم ( noun )
(1) تعریف: a street, alley, or conduit that is closed at one end, offering no through passage.
مشابه: impasse

(2) تعریف: a point beyond which there is no hope of continuation; impasse.
مشابه: impasse
صفت ( adjective )
(1) تعریف: having one end or outlet closed.

- There is less traffic on a dead-end street.
[ترجمه ترگمان] ترافیک کمتری در خیابان بن‌بست وجود دارد
[ترجمه گوگل] ترافیک کمتر در خیابان مرده وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: (informal) providing no opportunity for improvement or advancement.

- He was frustrated in his dead-end job.
[ترجمه ترگمان] او از شغل dead ناامید شده بود
[ترجمه گوگل] او در کار خاموش خود ناامید شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- She felt trapped in a dead-end marriage.
[ترجمه ترگمان] اون احساس کرد تو یه ازدواج بن‌بست گیر افتاده
[ ...

واژه Dead end در جمله های نمونه

1. a dead-end job
شغلی که آینده ندارد

2. a dead-end street
خیابان بن‌بست

3. Remember that adversity is not a dead end but a detour to a better outcome.
[ترجمه ترگمان]به یاد داشته باشید که بدبختی یک پایان بن‌بست نیست، بلکه یک مسیر انحرافی به یک نتیجه بهتر است
[ترجمه گوگل]به یاد داشته باشید که بدبختی یک مرده نیست، بلکه یک مسیر برای نتیجه بهتر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Negotiators have reached a dead end in their attempts to find a peaceful solution.
[ترجمه ترگمان]مذاکره کنندگان در تلاش خود برای یافتن راه حلی صلح‌آمیز به بن‌بست رسیده‌اند
[ترجمه گوگل]مذاکره کنندگان به تلاش خود برای یافتن یک راه حل مسالمت آمیز رسیده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. His research was at a dead end.
[ترجمه ترگمان]تحقیقات او به بن‌بست رسیده بود
[ترجمه گوگل]تحقیق او در خفا بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. We had come to a dead end in our research. ...

مترادف Dead end

بن بست (اسم)
close , deadlock , stalemate , dead end
انتهای بسته لوله اب یا مجرا (اسم)
dead end

معنی Dead end در دیکشنری تخصصی

dead end
[شیمی] بن بست
[عمران و معماری] بن بست
[مهندسی گاز] بن بست ، انتهای بسته لوله یامجرا
[زمین شناسی] بن بست
[نفت] ف کابل ثابت
[عمران و معماری] شبکه شاخه ای
[بهداشت] شبکه آبرسانی شاخه ای
[نفت] ف روزنه ی یک طرفه
[عمران و معماری] تابلوی بن بست
[عمران و معماری] خیابان بن بست

معنی کلمه Dead end به انگلیسی

dead end
• cul de sac, street which has no exit; something which has no future, something which will never produce positive results
• if a street is a dead end, there is no way out at one end of it.
• a job or course of action that is a dead end does not progress anywhere.
dead end kids
• children from the slums, problem youth
dead end street
• street that is closed at one end

Dead end را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

پریا
کوچه ای که ته آن بسته با شد ، بن بست
مهدی صباغ
Noun - countable :
راه بن بست
موقعیتی که هیچ پیشرفتی نخواهد داشت

A dead-end job : شغل و کاری که حقوق و درآمد کمی دارد و شانس پیشرفت در آن کار و گرفتن ارتقای شغلی بسیار کم است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی dead end
کلمه : dead end
املای فارسی : دید عند
اشتباه تایپی : یثشی ثدی
عکس dead end : در گوگل

آیا معنی Dead end مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )