برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1321 100 1

Decolonization

/ˌdi:ˌkɒlənaɪˈzeɪʃən/ /ˌdi:ˌkɒlənaɪˈzeɪʃən/

مستعمره زدایی (decolonialization هم می گویند)، پرگنه زدایی

بررسی کلمه Decolonization

اسم ( noun )
• : تعریف: the process or act of freeing a colony or eliminating colonialism.

واژه Decolonization در جمله های نمونه

1. Decolonization was associated with the spread of ideologies of national self-determination and ultimately the near-universality of the sovereign nation-state.
[ترجمه ترگمان]Decolonization با گسترش ایدئولوژی‌ها از خودمختاری ملی و در نهایت عمومیت نزدیک به عمومیت این کشور مستقل مرتبط بود
[ترجمه گوگل]Decolonization با گسترش ایدئولوژی های خودمختاری ملی و در نهایت تقریبا جهانی بودن ملت-دولت مستقل همراه بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Unlike any of these zones, however, formal decolonization has been accompanied by a virtually uninterrupted sequence of imperial wars and interventions in the post-colonial period.
[ترجمه ترگمان]با این حال، برخلاف هیچ کدام از این مناطق، decolonization رسمی با یک توالی تقریبا بی وقفه از جنگ‌های امپراتوری و مداخلات در دوران پس از استعمار همراه بوده‌است
[ترجمه گوگل]با این حال، بر خلاف هر یک از این مناطق، تقسیم بندی رسمی با یک دنباله عملا بی وقفه از جنگ های امپریالیستی و مداخلات در دوره پسا استعماری همراه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. In the process of promoting decolonization, UN has formed an autonomous system and that of trusteeship to place the decolonization issue under an international supervision system.
[ترجمه ترگمان]سازمان ملل در فرآیند ترویج decolonization یک سیستم خودمختار و یک نظام قیمومت ت ...

معنی کلمه Decolonization به انگلیسی

decolonization
• act of making a colony independent (also decolonisation)
decolonization process
• cancellation of colonization, withdrawal of colonial powers from an area

Decolonization را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Toomaz
استعمارزدایی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی decolonization
کلمه : decolonization
املای فارسی : دکلنیزتین
اشتباه تایپی : یثزخمخدهظشفهخد
عکس decolonization : در گوگل

آیا معنی Decolonization مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )