برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1290 100 1

Doddery

واژه Doddery در جمله های نمونه

1. Some of the patients are a bit doddery.
[ترجمه ترگمان]بعضی از بیماران کمی doddery هستند
[ترجمه گوگل]بعضی از بیماران کمی دندانه دار هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. "I believe the Prime Minister is getting very doddery, " she said.
[ترجمه ترگمان]وی گفت: \" من معتقدم که نخست‌وزیر در حال پیشرفت است \"
[ترجمه گوگل]وی گفت: 'من اعتقاد دارم که نخست وزیر، بسیار دودلی می کند '
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Her mother dismisses Mr Howard as " doddery " and out of touch with what 1and 14-year-old girls are like.
[ترجمه ترگمان]مادرش آقای هاوارد را به عنوان \"doddery\" و خارج از ارتباط با دختران ۱ و ۱۴ ساله رد می‌کند
[ترجمه گوگل]مادرش آقای هاوارد را 'ناله' می داند و از اینکه دختران 1 و 14 ساله چه می گویند، از هم جدا می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She appears quite doddery.
[ترجمه ترگمان] به نظر کاملا \"doddery\" میاد
[ترجمه گوگل]او به نظر می رسد کاملا پیش پا افتاده است
[ترجمه شما ...

معنی کلمه Doddery به انگلیسی

doddery
• tottery, unsteady, weak, feeble, frail, mentally or physically infirm due to old age
• someone who is doddery walks in an unsteady and shaky way, usually because they are old.

Doddery را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

fatima
لرزیدن . تلوتلو خوردن
اميرحسين رهبرى
پير - ضعيف - ناتوان
اميرحسين رهبرى
ضعيف - پير - ناتوان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Doddery مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )