برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1288 100 1

Drainpipe

/ˈdreɪnpaɪp/ /ˈdreɪnpaɪp/

معنی: چرک کش، کاریز، زه کشی، اب گذر
معانی دیگر: لوله ی تخلیه ی آب، ناودان، زه کش، طب لوله ای که با ان چرک را خارج میکنند

واژه Drainpipe در جمله های نمونه

1. The drainpipe is choked up with rubbish.
[ترجمه ترگمان]لوله لوله با چرندیات پر شده
[ترجمه گوگل]تخلیه لوله با زباله خیس شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Water escaped rapidly from the drainpipe.
[ترجمه ترگمان]آب به سرعت از the فرار کرد
[ترجمه گوگل]آب به سرعت از زهکشی فرار کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Thieves shinned up a drainpipe and forced open the window.
[ترجمه ترگمان]دزدان یکی از drainpipe را برداشتند و به زور پنجره را باز کردند
[ترجمه گوگل]دزد ها یک پنجره تخلیه زده و مجبور پنجره را مجبور کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He shinned down the drainpipe and ran off.
[ترجمه ترگمان]از لوله پایین آمد و از اتاق بیرون رفت
[ترجمه گوگل]او خط لوله تخلیه را پایین کشید و فرار کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

مترادف Drainpipe

چرک کش (اسم)
aspirator , drainpipe
کاریز (اسم)
flume , canal , gully , drainpipe
زه کشی (اسم)
gully , drainpipe , drain , canalization , drainage , sewerage
اب گذر (اسم)
conduit , dyke , dike , gully , drainpipe , drain , gullet , culvert , gulch

معنی کلمه Drainpipe به انگلیسی

drainpipe
• pipe for drainage; rainspout, downspout (on a building)
• a drainpipe is a pipe attached to the side of a building, through which water flows from the roof into a drain.

Drainpipe را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی drainpipe
کلمه : drainpipe
املای فارسی : درینپیپ
اشتباه تایپی : یقشهدحهحث
عکس drainpipe : در گوگل

آیا معنی Drainpipe مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )